Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

1 August

Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze. Ioan 12:26

Este timpul stabilirii adevăratei împărății — este chiar aproape. Este timpul pentru adunarea celor aleși din fiecare parte, din fiecare ramură a acestui Babilon figurat în care poporul Domnului sunt captivii acestor uneltiri ale lui Satan; este timpul pentru o reafirmare a libertății cu care Cristos ne-a făcut liberi, este timpul ca poporul Domnului să-L recunoască pe El ca singurul lor Împărat și Îndrumător, este timpul ca ei să audă cuvintele: “Terminați-o cu omul, a cărui suflare este în nările sale; căci ce preț are el?" (Isaia 2:22). Este timpul ca poporul Domnului să-și dea seama că Domnul este deplin competent să-și conducă lucrarea în felul cel mai plăcut Lui, și în modul cel mai avantajos pentru cei care sunt cu adevărat ai Lui; este timpul ca ei să se uite la Domnul pentru a vedea ce agenți, ce canale ale adevărului, ce mijloace de serviciu a pregătit sau pregătește El în Israelul spiritual. Când ajungem să înțelegem situația, aflăm că toată această chestiune a recunoașterii papilor, cardinalilor, episcopilor, doctorilor în teologie etc, etc., — este contrară aranjamentului divin — în opoziție directă cu acesta; dar că, totuși, acea chestiune nu a împiedicat și nici nu i se va permite să împiedice realizarea lucrării Domnului și adunarea adevăraților israeliți, aleșii, cei prețioși, mărgăritarele Domnului din Israelul nominal. Această lucrare a Domnului înaintează treptat, indiferent de ceea ce ar putea face oamenii în general. W. T. 1903-204 (R 3217:3) (Cântarea 7)

 

2 August

Pentru ce te mâhnești, suflete al meu, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci încă Îl voi lăuda: El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Psalmul 42:11

Îi lipsește pacea vreunuia dintre credincioșii care sunt în necaz pentru Cristos? Aceasta este fiindcă îți lipsește credința ca să-ți însușești făgăduințele — făgăduințele nespus de mari și scumpe făcute celor care își iau crucea și urmează pe urmele pașilor Lui — suferind cu El. … Dar dacă ai pace fără suferință, în timp ce toți oamenii vorbesc bine despre tine, fii atent! Aceasta este pacea unui somn în care visezi că ești împlinit și încununat, și te trezești ca să afli că ești gol — pacea unei liniști de moarte pe ocean. W. T. 1882-Mai p. 2 (R 347:6) (Cântarea 391)

 

3 August

Domnul mi S-a arătat de departe: “Te-am iubit cu o iubire veșnică; de aceea te-am atras cu bunătatea Mea!" Ieremia 31:3

Întreaga lume caută fericirea. Puținii care într-adevăr L‑au găsit pe Isus și care și-au consacrat Lui pe deplin inimile și cărora El le-a dat apa vieții — aceștia puțini au găsit fericirea pe care lumea o caută în zadar în alte direcții. Ei au aflat o mulțumire a inimii care poate să compenseze încercările, întristările, greutățile și dezamăgirile din alte surse, și să se bucure de această înțelegere, că experiențele lor lucrează spre avantajul lor, probându-i, pregătindu-i pentru bogății de slavă și mai mari în curând. W. T. 1905-31 (R 3496:4) (Cântarea 110)

 

4 August

El I-a pus totul sub picioare, și L-a dat să fie Cap peste toate lucrurile Bisericii. Efeseni 1:22

Preaiubiților, timpul este scurt, marele premiu pe care îl căutăm este aproape, “ținta", sau standardul caracterului, care trebuie atinsă este clar pusă înaintea noastră, și Scripturile strălucesc de exemple în privința necesității consacrării complete Domnului, arătându-ne că aceasta înseamnă moarte față de sine. Nu vom căuta noi oare ca prin harul lui Dumnezeu, orice alt cap și autoritate să fie complet tăiate și date la o parte, și în continuare, așa cum a exprimat apostolul, “Pentru mine a trăi este Cristos" — ca membru al trupului lui Cristos, îndrumat de voia Sa așa cum este discernută prin Cuvântul, providența și exemplul Său? Aceasta este o altă imagine a unei depline completări a asemănării de caracter cu Domnul nostru. Oare n-a renunțat El total la propria Sa conducere, la propria Sa voință, pentru voința Tatălui? Cu siguranță că da; și după cum acea consacrare deplină a fost răsplătită de Tatăl, tot așa și noi avem asigurarea că deplina noastră consacrare (și nimic mai puțin decât aceasta) va fi deplin răsplătită de Domnul și Capul nostru în împărăție. W. T. 1901-229 (R 2846:1) (Cântarea 344)

 

5 August

Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care mi-a dat putere, că m-a socotit vrednic de încredere. 1 Timotei 1:12

O, da, ce satisfacție binecuvântată este pentru noi să știm că în timp ce Domnul cunoaște fiecare cuvânt și faptă a noastră, El binevoiește să ne socotească ceva diferit, chiar din cuvintele și din faptele noastre — ceva mai bun! Cuvintele noastre nu reprezintă întotdeauna sentimentele depline ale inimilor noastre; purtarea noastră nu se ridică la standard; după ce am spus cuvintele și după ce am făcut faptele — poate după cea mai bună capacitate a noastră — ne dăm seama că ele n-au ajuns la slava lui Dumnezeu și n-au ajuns la înălțimea propriilor noastre idealuri, dorințe și eforturi. Cât de mângâietor este pentru noi deci, să știm că lucrarea noastră imperfectă va fi acceptabilă pentru Dumnezeu prin Cristos; că Domnul ne socotește potrivit intențiilor noastre, potrivit voinței noastre. Lăudat fie Numele Său! Noi n-am avea nici o speranță de a ne ridica la nici un standard de perfecțiune pe care El să-l aprobe, dacă n-ar fi aranjamentul Său îndurător prin care imperfecțiunile noastre sunt acoperite prin perfecțiunea și jertfa Răscumpărătorului nostru, iar faptele noastre acceptate potrivit intențiilor și dorințelor inimii noastre. W. T. 1902-134 (R 3002:1) (Cântarea 268)

 

6 August

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Proverbe 14:12

Acest text este vrednic să fie memorat de către toți. Lecția lui este aceea că noi nu suntem competenți să ne dirijăm și să ne conducem afacerile proprii; că avem nevoie de sfat divin. Judecata umană n-ar fi de încredere chiar dacă ar fi sprijinită de o cunoștință absolută; dar având în vedere deficiența noastră atât în cunoștință cât și în judecată, foarte evident că multe căi i se par omului bune, înțelepte, avantajoase și de dorit, care, dacă sunt urmate, duc la dezamăgire și întristare și în final vor duce la moarte — moartea a doua. De aceea, cursul înțelept, potrivit pentru toți, este să ne dăm seama și să recunoaștem propria noastră insuficiență, neînțelepciune, și să privim la marele nostru Creator pentru îndrumare. Fericiți sunt cei care dau atenție îndemnului scriptural: “Dar adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale". Cu cât este începută mai devreme această cale dreaptă, cu atât vor fi mai bune rezultatele în toate privințele, cu atât va fi mai ușor pentru noi să ne supunem voința noastră voinței Domnului, iar lecțiile și satisfacția și pacea care ne vin prin conducerea Domnului vor fi cu atât mai scumpe. O consacrare deplină a inimii, a vieții și a tuturor intereselor noastre Domnului, pentru ca voia Lui să se facă în noi în toate lucrurile, este consacrarea necesară aducerii fiecărui credincios îndreptățit în părtășie în trupul lui Cristos, care este Biserica. W. T. 1903-352 (R 3241:1) (Cântarea 12)

 

7 August

Voi sunteți lumina lumii. Matei 5:14

Pentru a avea Spiritul sfânt în măsură mare, trebuie să ne ținem aproape de Domnul, căci dacă ne îndepărtăm de El, lumina se va stinge. Dacă neglijăm privilegiul rugăciunii sau al studiului Scripturilor sau al părtășiei cu Domnul prin aceea că nu ne gândim la El, iluminarea Spiritului va slăbi. Pe de altă parte, aceasta va deveni mai strălucitoare după măsura în care ne dăm seama de imperfecțiunile noastre și după gradul consacrării noastre Domnului. Aceasta o arătăm prin zelul cu care studiem voia Lui, așa cum este ea exprimată în Cuvântul Său, și prin zelul cu care practicăm acea voie în afacerile vieții. Acestea sunt mijloacele prin care am putea aproviziona uleiul pentru a menține lumina noastră arzând strălucitor. W. T. 1912-344 (R 5129:3) (Cântarea 156)

 

8 August

Oricine iubește pe Cel care l-a născut iubește și pe cel născut din El. 1 Ioan 5:1

Cel care Îl iubește pe Tatăl trebuie să-L iubească și pe Fiul, care este imaginea exactă a Tatălui și care ne-a arătat în trupul Său gloriosul caracter al Tatălui. După cum Fiul L‑a iubit pe Tatăl, S-a rugat Tatălui și a simțit că trebuie să fie în cele ale Tatălui Său, și în final a murit ca împlinire a voinței Tatălui — lucrarea pentru care L-a trimis Tatăl — tot așa trebuie să fie cu noi, care suntem plini de Spiritul dragului nostru Răscumpărător, Capul nostru. Noi ca membre ale Lui trebuie să avem o astfel de reverență pentru Tatăl și pentru voia Lui cum este specificată aici. Națiunea lui Israel n-a putut iubi pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea; acest îndemn trebuie să fie înțeles că este individual. În mod asemănător Biserica, Israelul spiritual, nu este chemată să iubească pe Domnul cu inima, sufletul, ființa și puterea, ci indivizii care sunt ai Domnului și care caută să-I fie plăcuți Lui, să-I servească, să-și jertfească viețile în ascultare de voința Lui și în propășirea scopurilor divine sunt chemați să facă astfel. W. T. 1907-263 (R 4052:2) (Cântarea 160)

 

9 August

Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Luca 17:32

Noi credem că sunt unii acuma care au nevoie să li se atragă atenția asupra antitipului acestui incident tipic la care se referă Domnul nostru. Mulți sunt dispuși să simpatizeze și să fraternizeze cu aceia care au ajuns sub condamnarea divină. Sf. Iuda ne spune că nimicirea Sodomei a fost “ca un exemplu” sau tip. Cei care presupun a fi mai îndurători și mai îndelung răbdători decât Domnul, se fac împotrivitori, care, în loc de a fi studenți ai principiilor dreptății, încearcă să fie judecătorii și învățătorii lui Iehova. Atitudinea de inimă potrivită acceptă hotărârea lui Dumnezeu, nu numai ca mai înțeleaptă, dar și ca mai justă decât a noastră. Prin urmare, când vedem pe unii care s-au bucurat de lumina adevărului prezent, abandonați de Domnul și scoși în întunericul din afară, trebuie să tragem concluzia că înainte de a fi astfel abandonați, ei trebuie să fi avut “o inimă rea a necredinței, îndepărtându-se de Dumnezeul Cel viu”. W. T. 1916-261 (R 5948:3) (Cântarea 123) V. D. M. 99:1

 

10 August

Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. 1 Tesaloniceni 5:4

Dragi frați, atitudinea noastră prezentă trebuie să fie una de recunoștință mare către Dumnezeu, de apreciere crescândă a minunatului Adevăr, pe care El ne-a acordat privilegiul să‑l vedem și să ne identificăm cu el, și o atitudine de zel crescând în a ajuta ca Adevărul să ajungă și la alții. Între timp, ochii înțelegerii noastre să discearnă clar bătălia zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic, ce acum se desfășoară; și credința noastră, conducându-ne ochii înțelegerii prin Cuvânt, să ne facă în stare a vedea rezultatul glorios — Împărăția lui Mesia. În continuare putem fi deplin mulțumiți că nu știm cât va dura lucrarea secerișului — mulțumiți că Marele Căpitan, care prin împuternicire divină are totul în grijă, este prea înțelept să greșească, și că ne-a promis faptul că toate experiențele ne vor lucra spre bine, dacă-L iubim și dacă suntem din cei “chemați potrivit scopului Său”, căutând să ne facem chemarea și alegerea sigură. W. T. 1916-265 (R 5951:4) (Cântarea 350A) V. D. M. 98:7

 

11 August

Ferice de poporul care cunoaște strigătul de bucurie, care umblă în lumina feței Tale, Doamne! Psalmul 89:15

Domnul nostru în simbol ne-a indicat faptul că mesajul harului Său în zilele de încheiere ale acestui Veac Evanghelic va fi atât de diferit de mesajul general acceptat, în mod greșit numit Evanghelie, încât în mod potrivit va fi numit o cântare nouă, cu toate că va fi vechea cântare a lui Moise — mesajul de binecuvântare simbolizat prin scrierea lui Moise și prin toate ceremoniile Legii … și prin mărturia tuturor apostolilor cu privire la Mielul lui Dumnezeu și la marea lucrare care va fi îndeplinită de El în ridicarea “păcatului lumii". Este doar aceeași cântare care este cântată acum de către cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu o cunoștință a adevărului prezent — este “strigătul de bucurie" pe care numai poporul astfel binecuvântat îl știe sau îl poate cânta. … Textul nostru sugerează că pentru a fi din poporul care va cunoaște strigătul de bucurie va fi necesară umblarea în lumina feței lui Dumnezeu. Sau, inversând afirmația, ideea este că toți care umblă în lumina feței lui Dumnezeu vor fi poporul Său binecuvântat și vor cunoaște strigătul de bucurie. W. T. 1900-37 (R 2569:6) (Cântarea 74)

 

12 August

Deci, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Romani 5:1

Dar această Scriptură nu s-ar aplica la nimeni care n-a ajuns la punctul consacrării și acceptării, și care este numai în Curte, apropiindu-se. Totuși, aceștia au o măsură de pace, proporțional cu înaintarea lor. O anumită măsură de pace și bucurie vine din aflarea că prin străduința de a îndepărta păcatul și a te apropia de Dumnezeu există o cale înapoi spre El, dar pacea Bisericii, menționată de apostol în acest text, se poate aplica numai la cei care au ajuns la condiția de fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este în pace cu altcineva. W. T. 1916-281 (R 5960:1) (Cântarea 135) V. D. M. 82:2

 

13 August

Apostolii au zis Domnului “Mărește-ne credința!" Luca 17:5

Dacă noi credem că ne aflăm în timpul secerișului acestui veac și că lucrarea secerișului este în progres, iar noi suntem participanți la ea, să credem și că marele Secerător Principal este întru totul capabil să ne folosească și să ne binecuvânteze în serviciul Său; și nici unul să nu se uite la nori și la descurajări, ci fiecare să facă cu puterea sa ce găsesc mâinile sale de făcut, cu ochiul credinței “privind țintă la Isus", Căpetenia noastră, și hotărât ca, fie că el va putea sau nu să aducă mulți în împărăție, Împăratul va ține cel puțin seama de iubirea, zelul și efortul lui de a face astfel. W. T. 1899-205 (R 2513:4) (Cântarea 157)

 

14 August

Atunci Diavolul L-a lăsat. Și iată, niște îngeri au venit la Isus să‑I slujească. Matei 4:11

Refuzul total al Domnului nostru în privința oricărei alte căi de a-Și duce la îndeplinire misiunea în afară de aceea pe care Tatăl o marcase, calea jertfirii de sine, calea îngustă, a fost într-adevăr o mare victorie. Adversarul L-a lăsat, negăsind nimic în El pe care să pună stăpânire sau la care să lucreze, atât de complet loial a fost El Cuvântului și Spiritului lui Iehova. Și apoi, încercarea terminându-se, sfinții îngeri au venit și I‑au slujit Domnului — fără îndoială aducându-I întăritoarele pentru obținerea cărora refuzase să-Și exercite puterea divin. Și putem recunoaște că așa este și experiența urmașilor Domnului; odată cu biruința vine o binecuvântare de la Domnul, părtășia Spiritului, împrospătarea inimii, o înțelegere a favorii divine care întărește pentru proba următoare. W. T. 1900-35 (R 2568:4) (Cântarea 64)

 

15 August

Închinătorii adevărați vor adora pe Tatăl în duh și în adevăr; căci și Tatăl caută astfel de adoratori. Ioan 4:23

Adorarea în duh și în adevăr nu se aplică numai la rugăciune, laudă, implorare și mulțumire. Merge mai adânc de acestea și pune stăpânire pe sentimente, pe inimă, și ca atare nu înseamnă un “act de adorare", ci mai degrabă o viață de adorare — o viață în care, prin conceperea spiritului și prin cunoașterea planului divin, individul devine atât de mult una cu Dumnezeu și atât de mult la unison cu legea lui Dumnezeu și cu toate aspectele planului lui Dumnezeu, încât, cum a spus Domnul nostru, mâncarea și băutura lui este să facă voia Tatălui. Aceasta este adorare în Duh și în adevăr. Ea își va găsi expresia în genunchii plecați și în purtarea ordonată și reverențioasă în apropierea de Dumnezeu în rugăciunea personală, în rugăciunea în familie și în compania casei credinței, și își va găsi de asemenea expresia în toate acțiunile și cuvintele vieții. Inima captivată va căuta să aducă fiecare talent al trupului în supunere totală la voia lui Dumnezeu și a lui Cristos. Toate acestea constituie adorarea pe care o caută Dumnezeu; și, desigur, numai aceia care sunt astfel captivați de Domnul în inimă și care-L servesc în Duh și în adevăr și se străduiesc ca voia Lui să se facă în inimile, cuvintele și purtarea lor, sunt în sens deplin adevărații adoratori pe care îi caută Domnul; “turma mică", “preoția împărătească" credincioasă. W. T. 1896-287 (R 2071:6) (Cântarea 325)

 

16 August

Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului! Psalmul 122:6

Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate despre Ierusalimul mai înalt și despre copiii păcii lui cum sunt și pentru Ierusalimul pământesc. Cei care se roagă pentru binecuvântarea Domnului asupra cauzei Sale, caută să o servească și sunt în aceeași măsură binecuvântați. Cei care sunt indiferenți față de bunăstarea Sionului și a cauzei Domnului stau acum pe un loc alunecos și sunt în mare pericol de cădere.… Suntem păstrați în umilință când ne amintim de nevoile noastre, și suntem întăriți când ne amintim îndestularea Domnului și bunăvoința Lui de a‑Și revărsa binecuvântarea ca răspuns la rugăciunile noastre. Aceste rugăciuni, și puterea divină de care acestea sunt legate, pentru inimile noastre sunt un zid de apărare împotriva multor vrăjmași orbiți de Satan, care ne asaltează continuu din cauza credincioșiei noastre față de Domnul și față de Cuvântul Său. W. T. 1900-48 (R 2576:2) (Cântarea 18)

 

17 August

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3:18

Aceasta este o chestiune personală. Fiecare dintre noi este sub această încercare. Dacă nu încă, mai curând sau mai târziu, fără îndoială, această dispoziție de a sacrifica în interesul fraților îl va dovedi pe fiecare dintre noi, fie loial, credincios față de legământul nostru, sau, dimpo­trivă, necredincios. Haideți să facem din această chestiune a iubirii pentru frați și a punerii vieții noastre pentru frați o chestiune de studiu personal și de aplicare practică pentru propria noastră inimă, minte, gânduri, cuvinte și fapte. Și haideți să ne rugăm unul pentru altul și să ne îndemnăm unul pe altul în aceste privințe, străduindu-ne să ne umplem cu spiritul Învățătorului nostru. W. T. 1916-261 (R 5948:5) (Cântarea 126) V. D. M. 104:3

 

18 August

Deci voi, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, aveți grijă să nu vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți, și să nu vă pierdeți tăria. 2 Petru 3:17

Toți cei care caută să învețe pe alții planul divin sunt expuși unor ispite deosebite, așa încât cinstea de a servi pe Domnul și pe poporul Său cere în mod corespunzător o mai mare măsură din darurile Spiritului sfânt, precum și de cunoștință. Tendința cunoștinței, subliniază apostolul, este numai spre mândrie, spre deșertăciune și îngâmfare, și să devină o ispită de la Adversar, ca să atragă urmași după ei (Fapt. 20:30). De aceea, oricine vrea să fie învățătorul altora, purtătorul de cuvânt al Domnului, trebuie să cultive toate darurile Spiritului sfânt, inclusiv umilința; pentru ca acestea combinate (iubirea) cu cunoștința, să-l poată zidi pe el însuși, precum și pe cei cărora le slujește. “Cunoștința îsingurăș îngâmfă, pe când dragostea zidește." W. T. 1897-277 (R 2219:5) (Cântarea 222)

 

19 August

“Fii tare și tu, tot poporul din țară", zice Domnul, “și lucrați! Căci Eu sunt cu voi." Hagai 2:4

Toți cei care au încredere în Domnul pot să se încreadă în asigurarea Sa că El are toate cele necesare pentru împlinirea scopurilor Sale. “Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Săi." De aceea, în limbajul textului, toți să fim tari și să lucrăm pentru că Dumnezeu este cu noi; noi suntem doar conlucrători cu El. El va îndeplini cu siguranță marea lucrare pe care a promis-o; templul spiritual va fi construit, dar binecuvântarea noastră individuală în legătură cu acesta va fi în măsura în care am fost tari în Domnul și plini de credință și de zel, în calitate de lucrători împreună cu El. W. T. 1899-221 (R 2521:4) (Cântarea 256)

 

20 August

  El M-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită. Isaia 61:1

Cei unși nu trebuie să-și petreacă timpul străduindu-se să zdrobească inimile tari ale celor lumești, pentru că aceasta nu face parte din misiunea lor. … Mesajul este să “panseze pe cei cu inimă zdrobită". Cât de mult este de făcut din această lucrare! Cei săraci în duh, cei cu inima mâhnită și înmuiată, dezamăgiți de lume, necăjiți de trup și de Adversar, se vor găsi în aproape toate părțile lumii; și oricine a primit ungerea Spiritului sfânt trebuie să-și dea seama că această putere asupra lui este dată ca să fie exercitată asupra acestei clase în nevoie — turnând uleiul și vinul făgăduințelor divine, pentru a înveseli, a mângâia și a binecuvânta, și pentru a pregăti pentru comoștenire în împărăție chiar pe unii din clasa pe care Domnul va binevoi să o accepte. W. T. 1900-55 (R 2580:2) (Cântarea 73)

 

21 August

Stați liniștiți și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălțat peste neamuri, Eu voi fi înălțat pe pământ! Psalmul 46:10

Această poruncă “Stați liniștiți", corespunde vocii blânde și subțiri pe care Ilie a auzit-o — pe care noi, în calitate de Ilie antitipic, o auzim acum din Cuvântul lui Dumnezeu, și anume, că nu prin tărie pământească, nici prin putere pământească Își va stabili Domnul stăpânirea, ci că în timpul care vine, Împăratul Său va domni în Sion și va împlini judecăți pe pământ, răsplătind pe cel drept și pedepsind pe răufăcător, cu rezultatul că toți vor veni la cunoștința Domnului, de la cel mai mic până la cel mai mare; că această cunoștință de Domnul va umple întregul pământ după cum apele acoperă fundul mării; și ca urmare Spiritul Domnului va fi turnat peste toată carnea, deoarece gura Domnului a promis. W. T. 1904-249 (R 3414:6) (Cântarea 313)

 

22 August

Să creștem în … Hristos. Din El, tot trupul, bine alcătuit și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își face creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. Efeseni 4:15, 16

Gândul apostolului pare a fi că, în timp ce fiecare nouă creatură poate fi considerată ca un membru complet al lui Cristos și că are toate părțile caracterului său unse în întregime cu spiritul iubirii, pe lângă aceasta, toate noile creaturi trebuie să se recunoască drept membre unii altora și ale corpului lui Cristos, Biserica, și trebuie să practice unul față de altul în diferitele lor eforturi spre cooperare, în ascultare de voința Domnului, asemenea iubire, asemenea ungere, asemenea lubrifiere, care să prevină frecarea și să facă în stare ca întregul corp al lui Cristos să coopereze spre propria sa zidire în haruri, precum și pentru completarea sa în număr. W. T. 1897-295 (R 2227:5) (Cântarea 172)

 

23 August

Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Galateni 5:25

Apostolul arată că aceia care au devenit urmașii lui Cristos și-au răstignit carnea cu patimile și dorințele ei. Ei au hotărât de bună voie că vor trăi contrar sentimentelor și dorințelor cărnii decăzute. El ne îndeamnă: Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! Spiritul lui Dumnezeu este cel care ne-a însuflețit și care în cele din urmă ne va desăvârși. Dar ne poate desăvârși numai dacă suntem conduși de el și umblăm în căile lui. Altfel nu vom fi potriviți pentru un loc în împărăție, orice alt loc am putea avea în aranjamentul lui Dumnezeu. Unul din cele mai periculoase asalturi împotriva creștinului este mândria. Ea duce la mai mult necaz, provoacă mai multe certuri și invidii decât s-ar putea crede în ge­neral. Dacă umblăm potrivit Spiritul Învățătorului va însemna că, în loc să fim îngâmfați, vom fi blânzi, umiliți, cu spirit de învățăcel. Și numai aceștia vor fi gata în cele din urmă pentru glorie, onoare și nemurire, pe care Dumnezeu le va acorda credincioșilor la a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos. W. T. 1910-303 (R 4688:4) (Cântarea 91)

 

24 August

Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar bunăvoința Lui toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Psalmul 30:5

Având în vedere această cunoștință de Ziua minunată pe cale să răsară, cum ne vom purta acum noi care sperăm să fim din clasa Împărăției din acea Zi? Cum vom trăi? O, zice apostolul, dacă suntem “fii ai Zilei”, trebuie s-o arătăm. Noi suntem reprezentanți și ambasadori ai lui Dumnezeu. Trebuie să le spunem oamenilor despre lumina, cunoștința și gloria lui Dumnezeu care va veni curând, care va umple curând tot pământul. Trebuie să-i ajutăm să compare prezentul cu condițiile glorioase care vor exista atunci, așa încât toți cei care iubesc lumina să poată da atenție Cuvântului lui Dumnezeu și să se pregătească să fie membri ai acelei clase a Împărăției.

… Să ne amintim că noi aparținem Noii Dispensații și nu celei vechi. Și de aceea ar trebui să trăim în acord cu cetățenia noastră și cu responsabilitățile față de Prințul Luminii, și în opoziție cu prințul întunericului, cu faptele și căile lui. W. T. 1913-325 (R 5339:5) (Cântarea 259) V. D. M. 1167:1, 2

 

25 August

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să cântăm psalmi Numelui Tău, Prea-Înalte. Psalmul 92:1

Există mili!oane de oameni în lume care n-au auzit niciodată despre Planul minunat al lui Dumnezeu, de aceea să ne folosim gura pentru a lăuda pe Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte de Domnul continuu, în toate momentele noastre de odihnă, în așternutul nostru sau oriunde am fi. …

Legile mari și sfinte ale lui Dumnezeu își găsesc expresie în El. Să ne gândim la Dumnezeu ca la personificarea a toate câte sunt drepte, iubitoare, blânde, înțelepte, în caracter și principiu. Aceasta să ne stimuleze ca să fim asemenea Lui. Cu cât vom aprecia mai mult un caracter nobil, cu atât vom dori mai mult să-l imităm. Cu cât vom vedea mai mult marile lucrări ale lui Dumnezeu în natură și îndurările Lui față de noi, în aceeași măsură buzele și inimile noastre Îl vor lăuda. Dacă există un gând profetic legat de acest pasaj, acesta este gândul că de-a lungul veacurilor întunecate, de-a lungul nopții acestei vârste, poporul credincios al Domnului L-a lăudat. Tot poporul adevărat al Său L-a lăudat, și au făcut-o cu buze pline de bucurie. Cei care n-au făcut acest lucru, nu sunt din această clasă. Prin urmare, să aducem laudă Dumnezeului nostru. Să medităm tot mai mult la voința și la căile Sale sfinte și să ne străduim să ne conformăm lor. Astfel vom deveni tot mai mult asemenea Tatălui nostru din ceruri. W. T. 1915-310 (R 5785:5) (Cântarea 158) V. D. M. 406:7, 407:1

 

26 August

Ca să arate în veacurile viitoare nemărginitele bogății ale harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Isus. Efeseni 2:7

Toată această bogăție de har și slavă este moștenirea posibilă chiar și a celui mai slab dintre sfinți care, neîncrezându-se în propria sa capacitate de a-și întări chemarea și alegerea, caută cu umilință la Dumnezeu putere zi de zi să îndure greutățile ca un bun soldat. Dacă cineva încearcă să facă aceasta prin propria lui putere, va cădea cu siguranță, căci încercarea de foc care trebuie să încerce pe fiecare se va dovedi prea mult pentru mintea cărnii; dar Dumnezeu care lucrează în cei consacrați să vrea și să înfăptuiască buna Sa plăcere, așa îi va întări și îi va echipa pe cei care se sprijină pe harul Său, încât împreună cu psalmistul pot spune: “Dumnezeu mă încinge cu putere … Cu Tine, m-am năpustit asupra unei oști înarmate; cu Dumnezeul Meu am sărit peste un zid"; și cu Pavel: “Pot totul în Hristos, care mă întărește". W. T. 1897-145 (R 2154:3) (Cântarea 336)

 

27 August

Du-te acasă la ai tăi, și spune-le ce lucruri mari ți-a făcut Domnul. Marcu 5:19

O, dacă toți am putea fi silitori ca să fim astfel de administratori credincioși ai harului lui Dumnezeu și reprezentanți credincioși ai marelui nostru Răscumpărător — nu numai mărturisind cu buzele noastre, ci în toate domeniile vieții mărturisind că suntem acum sănătoși la minte, că avem acum spiritul chibzuinței, că iubim lucrurile care sunt drepte și adevărate, nobile și bune, că urâm și trăim contrar cu lucrurile care sunt păcătoase și contrare minții Domnului și căilor dreptății! W. T. 1906-147 (R 3773:5) (Cântarea 291)

 

28 August

Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim. 2 Cronici 14:11

Să-și lupte lumea lupta ei: Domnul va supraveghea și rezultatele vor fi glorioase în cele din urmă. Fie ca noi care aparținem poporului cel nou, împărăției noi care nu este din lumea aceasta, care nu folosește arme trupești, ci sabia Spiritului — să luptăm lupta bună a credinței, apucând glorioasele lucruri puse înaintea noastră, și nu numai să rămânem noi înșine în picioare, dar și să-i ajutăm pe toți cei concepuți de același Spirit și membri ai aceluiași corp de armată cerească, să stea în picioare compleți în El, care este Capul trupului, Căpetenia Mântuirii noastre. Curând grija iubitoare a lui Dumnezeu peste toate creaturile Sale se va arăta în glorioasa împărăție a scumpului Său Fiu, care va binecuvânta și va conduce, va învăța și va ridica omenirea în general. “Creația gemândă" va fi atunci eliberată din robia stricăciunii la glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu — toți câți vor accepta atunci binecuvântările. Atunci toți vor vedea că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru noi și astfel să deschidă calea pentru binecuvâtările împărăției Sale. W. T. 1904-205 (R 3393:5) (Cântarea 124)

 

29 August

Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni 3:23

Domnul lasă poporul Său liber de restricții, liber de amenințări, liber de constrângeri, cu scopul ca ei să-și prezinte corpurile ca sacrificii vii zi de zi. Acum, ca și atunci, oricine devine rece își poate întrerupe sacrificiul, dar el însuși va fi cel care pierde. Vrem să păstrăm clar în mințile noastre că, în timp ce Dumnezeu condamnă păcatul și în timp ce poporul Său nu are libertate în această privință, ci sunt obligați să facă tot ce pot ca să se împotrivească păcatului, în ceea ce privește jertfirea este diferit. Domnul cheamă la jertfă de bună voie, și orice nu se dă din bunăvoința inimii, da, cu o dorință înfocată, cu zel, mai bine să nu se dea — dar se va pierde și răsplata promisă celor care imită spiritul Învățătorului și devotamentul Său. W. T. 1902-149 (R 3009:2) (Cântarea 95)

 

30 August

Încrede-te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și umblă în credincioșie. Psalmul 37:3

Când ne gândim la bunătatea Domnului, promisă lumii în general la timpul Său potrivit, în patria dulce, și când ne uităm înapoi și vedem grija Sa îndurătoare asupra celor din vechime care s-au încrezut în El, ce să spunem în privința noastră, a celor din Veacul Evanghelic, care avem mare avantaj în orice privință față de cei din vechime și față de cei din veacurile viitoare, prin aceea că avem favoarea și binecuvântarea specială a Domnului în cunoașterea planului Său îndurător și în adoptarea în familia Sa? Nu vom socoti oare că Acela care a fost plin de grijă în trecut, care Se va bucura să dea binecuvântări în viitor, este acum pregătit și doritor să toarne peste fiecare din noi, în calitate de copii ai Săi, binecuvântări, mai ales spirituale, potrivit dispoziției și credinței noastre de a le primi? Dacă pe când eram noi încă păcătoși Dumnezeu ne‑a iubit așa încât ne-a răscumpărat, cu atât mai mult acum când suntem iertați și acceptați în familia Sa, și adoptați și făcuți viitori comoștenitori cu Domnul nostru Isus, oare nu putem să anticipăm continuu, zi de zi, binecuvântările și favorurile pe care El ne asigură că este bucuros să ni le acorde? Fără îndoială credința se poate încrede în El, vie ori ce! În timp ce Domnul Își toarnă Spiritul asupra robilor și roabelor Sale, ei trebuie să caute să fie vase golite — goale, ca El să le poată umple — lărgite tot mai mult ca să fie umplute tot mai mult cu Spiritul lui Dumnezeu. W. T. 1904-284 (R 3431:5) (Cântarea 216)

 

31 August

|ineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Iuda 21.

Faptul că sunt ceva sau nu sunt nimic în ochii lui Dumnezeu se măsoară prin iubirea mea față de El, față de frații Lui, față de cauza Lui, față de lume în general și chiar față de dușmanii mei, mai degrabă decât prin cunoștință, renume sau oratorie! Totuși, nu trebuie să înțelegem că cineva ar putea avea cunoștința tainelor adânci ale lui Dumnezeu fără să fi fost conceput de Spiritul sfânt al iubirii; pentru că lucrurile adânci ale lui Dumnezeu nu le cunoaște nimeni, decât prin Spiritul lui Dumnezeu; dar s-ar putea pierde Spiritul înainte de a se pierde cunoștința pe care acesta a adus-o. Prin urmare, în măsurarea caracterului trebuie să punem iubirea mai întâi și s-o considerăm proba de căpătâi a apropierii și a acceptării noastre de Domnul. W. T. 1911-422 (R 4917:6) (Cântarea 126)

 

 

© 2005-2014 Studenţii Bibliei