Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lecţia 1: Cum să studiem Biblia?

 

    Biblia este făclia civilizaţiei şi libertăţii. Influenţa ei bună în societate a fost recunoscută de către cei mai mari oameni de stat, chiar dacă ei au privit-o în cea mai mare parte prin diferiţii ochelari ai crezurilor conflictuale, Biblia este cea mai veche carte în existenţă; ea a supravieţuit furtunilor a treizeci de secole. Oamenii s-au străduit prin toate mijloacele posibile s-o izgonească de pe faţa pământului: au ascuns-o, au ars-o, au făcut ca faptul de a o avea în posesie să fie o crimă care se pedepseşte cu moartea, şi cele mai amare şi neîndurătoare persecuţii au fost duse împotriva celor care au avut credinţă în ea; dar cartea încă trăieşte. Astăzi, în timp ce mulţi din vrăjmaşii ei dorm în moarte şi sute de volume scrise ca s-o discrediteze şi să-i răstoarne influenţa sunt de mult uitate, Biblia şi-a găsit locul în fiecare popor şi limbă a pământului, fiind făcute peste două sute de traduceri diferite ale ei. Faptul că această carte a supravieţuit aşa de multe secole, în ciuda atâtor inegalabile eforturi de a o surghiuni şi nimici, este cel puţin o puternică dovadă suplimentară că marea Fiinţă pe care ea o pretinde ca autor al ei a fost şi Păstrătorul ei.

    Este de asemenea adevărat că influenţa morală a Bibliei este uniform bună. Cei care studiază cu atenţie paginile ei se ridică invariabil la o viaţă mai pură. Alte scrieri despre religie şi despre diferite ştiinţe au făcut bine, au înnobilat şi binecuvântat omenirea într-o anumită măsură, dar toate celelalte cărţi luate împreună n-au reuşit să aducă creaţiei suspinânde bucuria, pacea şi binecuvântarea pe care a adus-o Biblia, atât celor bogaţi cât şi celor săraci, atât celor învăţaţi cât şi celor neînvăţaţi. Biblia nu este o carte numai de citit: ea este o carte de studiat cu grijă şi gândire; deoarece gândurile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile noastre şi căile Lui decât căile noastre. Şi dacă vrem să înţelegem planul şi gândurile infinitului Dumnezeu, trebuie să ne aplecăm toate puterile asupra acestei importante activităţi. Cele mai bogate comori de adevăr nu se află întotdeauna la suprafaţă. Biblia este cartea care poate schimba vieţile oamenilor, care poate da o speranţă acolo unde nu mai este ieşire din situaţie, acolo unde omul nu mai poate face nimic, fiindcă ceea ce nu este posibil la om este posibil la Dumnezeu. Matei 19:26.

    Biblia este standardul nostru, Cuvântul Domnului care ne adună pe toţi împreună la picioarele Domnului Isus şi ne dă marea ocazie să ne numim creştini, aşa cum ucenicii au început să poarte acest nume sacru la început (Fapte 11:26). Pentru mulţi Biblia este o carte plină de confunzie, care crează multe nedumeriri şi poate duce chiar şi la descurajare dacă nu este studiată cu un spirit corect. Amintim că Biblia trebuie nu numai să fie CITITĂ, ea trebuie să fie STUDIATĂ.

1.   Care trebuie să fie atitudinea şi spiritul nostru în studierea Bibliei? Ce ne spune Isus trebuie să facem mai întâi când ne apropiem de El şi de Cuvântul Lui? Mat. 5:3; Luca 9:23.

Mulţi acceptă Biblia numai ca pe o carte de morală şi de principii generale pentru viaţă, dar nu ca un standard care poate să ne conducă viaţa şi să o schimbe în asemănarea Fiului lui Dumnezeu. De aceea ei spun că trebuie acceptate şi alte concepţii şi filosofii lumeşti. Apoi toate acestea împreună ne vor ajuta în viaţă.

2.  Ce credem, este Biblia în stare ca să ne conducă viaţa? Ce ne spun Scripturile referitor la aceasta?  2 Timotei 3:16  

     Biblia spune că odată ce părăsim calea Domnului şi cuvântul Lui, ajungem "oameni de nimic". Ieremia 2:5:  Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine, şi au mers după nimicuri şi au ajuns ei înşişi de nimic?”

    Ca cercetători, avem două metode la dispoziţie.

  Una este să căutăm printre toate vederile sugerate de diferitele secte ale bisericii şi să luăm de la fiecare acel element pe care l-am putea considera adevăr -- o sarcină fără sfârşit. O dificultate pe care am întâlni-o prin această metodă ar fi că, dacă judecata noastră ar fi denaturată şi deformată, sau prejudecăţile noastre înclinate în vreo direcţie -- şi ale cui nu sunt? -- aceste dificultăţi ar împiedica alegerea noastră corectă şi am putea alege eroarea şi respinge adevărul. Iarăşi, dacă am adopta această metodă am pierde mult, pentru că adevărul este progresiv pentru cei care-l caută şi umblă în lumina lui, luminând tot mai mult până la ziua perfectă, în timp ce diferitele crezuri ale diferitelor secte sunt fixate şi staţionare, şi aşa au fost întocmite cu secole în urmă. Această metodă ar conduce într-un labirint de dezorientare şi confuzie.

Cealaltă metodă este să ne debarasăm minţile de orice prejudecată şi să ţinem minte că nimeni nu poate şti mai mult despre planurile lui Dumnezeu decât a revelat El în Cuvântul Său, şi că aceasta le-a fost dat celor blânzi şi umiliţi cu inima; şi ca atare, căutând serios şi sincer numai conducerea şi învăţătura Sa, vom fi conduşi de către marele lui Autor la o înţelegere a planului, Domnul Isus ne-a spus: "Căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide."  Luca 11:9

    În lumina Scripturilor, vom aminti câteva metode de studiu biblic, metode care vor fi folosite în studiile următoare.

Metoda 1:  Studiul pe subiecte

    Această metodă implică studierea subiectelor principale care sunt revelate în Biblie, cum ar fi, de exemplu, De ce permite Dumnezeu răul, Împărăţia lui Dumnezeu, Venirea Domnului, Cele trei căi etc., subiecte foarte importante pentru noi. Această metodă implică studierea tuturor sau a cât mai multor scripturi referitoare la subiectul dat, fiindcă un subiect se întâlneşte în diferite cărţi şi capitole ale Bibliei.

 3. Ne aducem aminte cine a folosit metoda studiului pe subiecte?

    Să-L luăm ca exmplu pe Domnul nostru. După ce Domnul a murit, şi chiar după ce a înviat, apostolii au fost foarte descurajaţi şi nedumeriţi. Într-o împrejurare, pe când doi ucenici mergeau spre Emaus şi vorbeau între ei despre ceea ce se întâmplase, Isus s-a apropiat şi a mers alături de ei. Ei nu L-au recunoscut fiindcă ochii le erau împiedicaţi, era un străin pentru ei. Domnul Isus văzându-i nedumeriţi le-a spus: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?” Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” (Luca 24:25-27) Vedem deci cum a procedat Domnul Isus, a explicat toate Scripturile din Vechiul Tesatament referitoare  la El. A făcut un fel de studiu pe subiecte. Ar fi putut lua Isaia 53 şi să le explice acea profeţie, dar El a procedat mai înţelept, ştiind cum era mai bine pentru ca ei să înţeleagă. Acesta este deci un bun exemplu pentru noi.

    Dacă vom fi atenţi la citire în Faptele Apostolilor, vom observa că Apostolii au folosit de multe ori această metodă. Îl găsim pe Filip vorbindu-i etiopianului. Acesta din urmă citea în cartea lui Isaia 53:7, 8 şi nu prea înţelgea. Atunci Filip „a început cu Scriptura aceasta, şi a propovăduit pe Isus”. Apoi i-a explicat multe alte scripturi care vorbesc despre Domnul Isus. Fapte 8:34, 35.

4.      Care este avantajul acestei metode?

Metoda 2: Studierea simbolurilor Bibliei

  Fiindcă o mare parte din Biblie este scrisă în simboluri (Daniel, Zaharia, Apocalipsa), această metodă ne va ajuta să înţelegem mai bine ce reprezintă unele lucruri. Să luăm ca exemplu cuvântul „pământ”. Menţionăm aici câteva versete în care apare acest cuvânt în Biblie. Dacă îl luăm literal, vom constata că versetele se contrazic între ele, rezultând o confuzie totală. De aceea va trebui să-i căutăm sensul simbolic.

Pământul va fi distrus

Pământul va rămâne

Pământ nou

Mat 24:35

Evrei 1:10,11

Tefania 3:8

Matei 6:10

Eclesiastul 1:4

Matei 5:5

Isaia 45:18

Psalmul 104:5

2 Petru 3:13

Apocalipsa 21:1

 Să presupunem următoarele:

— Peste tot unde "pământ” sugerează lucruri bune trebuie să fie un simbol al cerului.

— Peste tot unde "pământ” sugerează lucruri rele trebuie să fie luat literal şi înseamnă în realitate pământ.

Dacă aceasta nu merge (şi aici nu merge) încercăm opusul:

— Peste tot unde "pământ” sugerează lucruri bune trebuie să fie luat literal şi înseamnă în realitate pământ.

   Peste tot unde "pământ” sugerează lucruri rele trebuie să fie simbolic şi trebuie să însemne altceva.

Vom vedea că numai cu a patra variantă se poate obţine armonie între toate aceste scripturi. O comparare a textelor ne va arăta că „pământ” este folosit ca simbol pentru ordinea socială. Pentru a remarca frumuseţea simbolismului, ne vom uita atent la 2 Petru, capitolul 3. Aici "pământ" este menţionat în diferite feluri:

- "Odinioară erau ceruri şi un pământ" -- lumea care a fost - vs 5, 6
- "Cerurile şi pământul de acum" -- lumea de acum – vs 7
- "Ceruri noi şi un pământ nou" --- lumea viitoare – vs 13

Înţelegând că „pământul este un simbol pentru „ordinea socială”, ne dăm seama că tocmai aceasta ne spune Petru: ordinea socială de dinainte de popot a fost distrusă prin acel val de ape, felul acela de viaţă a fost desfiinţat, dar pământul literal a rămas.

5.   De ce a permis Dumnezeu potopul? În ce sens a fost rea acea ordine socială? Geneza 6:1-7

Ordinea politico-socială de acum este reprezentată prin „cerurile şi pământul de acum”, care vor fi distruse, dar pământul literal, fizic, va dăinui pe vecie. Apoi va veni o nouă formă de guvernare şi o nouă organizare socială, adică va fi stabilită pe pământ o împărăţie sfântă, când răul va fi oprit şi binele va triumfa.

Un studiu al simbolurilor ne va ajuta, prin urmare, să obţinem armonia pe care o conţin Scripturile.

Metoda 3: Studiul pe epoci şi perioade de timp

După cum am văzut mai sus, Ap. Petru descrie trei lumi. Reprezentăm printr-o diagramă ceea ce spune el în 2 Petru, capitolul 3.

Această diagramă simplă ne ajută să plasăm fiecare scriptură la timpul ei. De exemplu, să luăm Isaia 11:6:  „Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş. Vom fi de acord că această scriptură nu şi-a avut împlinirea nici în lumea care a fost, nici în lumea rea din prezent (Gal. 1:4). De aceea o vom plasa ca împlinire a ei în a treia lume, lumea viitoare.

6.       În care lume îi vom pune pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov?

7.       Dar pe Noe?

               Şi Ap. Pavel ne vorbeşte despre lumea viitoare, sau veacurile care vor veni: „Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.” Efeseni 2:7.  Apoi în Evrei 2:5: "În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare, despre care vorbim.   

Metoda 4: Studierea scripturilor în context

În unele cazuri, pentru a obţine o înţelegere corectă, trebuie să studiem contextul unei scripturi. Aceasta ne va ajuta să înţelegem cui i se adresează şi cu ce ocazie. Altfel am putea ajunge în confuzie.

De exemplu, în Exodul, Leviticul, Deuteronomul, vedem că Dumnezeu a dat multe legi. Acestea au fost date naţiunii lui Israel, nu neamurilor. Naţiunea lui Israel a fost poporul ales de Dumnezeu, ca să servească drept exemple pentru noi. Despre acea lege Domnul Isus şi Apostolul Pavel ne spun că a fost bună şi fără greşeli. Israeliţilor li s-a cerut s-o împlinească în literă. Dar nouă creştinilor ni se cere să împlinim şi spiritul legii, care este mai important. Domnul nostru ne spune: „Dar Eu vă spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Matei 5:22  Deci, acel omor sau furt despre care se vorbea în Legea lui Moise, pentru noi nu este numai literal, ci putem omorî sau fura şi cu vorba sau cu gândul, atunci când gândim şi spunem cuvinte urâte aproapelui nostru, sau îl vorbim de rău. Exact astfel de omor a fost urzit împotriva Profetului Ieremia: „Atunci ei au zis: „Veniţi, să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de prooroci. Haide să-l ucidem cu vorba, şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!Ieremia 18:18

Alt exemplu: Ap. Pavel vorbeşte despre circumcizia pe care o practicau evreii şi că pentru noi aceasta are o însemnătate mai mare, adică circumcizia inimii:Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Romani 2:29

  8.    De ce spiritul Legii este mai important pentru noi? 

Acestea sunt exemple de punere în context a diferitelor scripturi, ca să înţelegem cui şi când se aplică.

 

Metoda 5: Studiul tipurilor şi antitipurilor

Ap. Pavel ne spune că experienţele lui Israel au fost exemple (tipuri) şi pilde pentru noi:Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. (1 Corinteni 10:11)  Un exemplu este Paştele pe care îl sărbătoreau evreii.

9.       Care era animalul principal al Paştelor evreilor? Exodul 12:3

Mielul pe care îl sacrificau evreii a fost un tip al Domnului Isus. Sângele acelui miel trebuia stropit pe stâlpii uşii şi pe pragul de sus al casei. Acesta a salvat pe întâii-născuţi. Acel sânge a simbolizat sângele Domnului nostru stropit pe stâlpii inimii noastre, care ne salvează din moarte. Ioan Botezătorul spune că acel miel îl reprezintă pe Domnul Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! Ioan 1:29  Nu vom intra în detalii în această lecţie, dar vom menţiona numai că după cum spune Apostolul Pavel, întâii-născuţi care au fost salvaţi în Egipt reprezintă pe Biserica întâilor-născuţi din veacul creştin. Evrei 12:23

                Deci o metodă importantă în studiul nostru va fi studierea pildelor, tipurilor şi antitipurilor.

Întrebări generale

10. De ce este important să ne debarasăm de orice prejudecată moştenită de noi, înainte de a studia sincer adevărul?


11. Dintre aceste 5 metode prezentate mai sus, care metodă vi se pare mai bună pentru a înţelege bogăţia Cuvântului lui Dumnezeu? Credeţi că ne pot fi de folos aceste metode de studiu?


12. Dacă atunci când studiem cu sinceritate Biblia aflăm ceva ce se deosebeşte de ceea ce am auzit până acum, credeţi că Domnul vrea sa ne ţinem de ceea ce ne invaţă Biblia, sau să ne ne ţinem de ceea ce ştiam de la oameni?

Numele şi prenumele      

Adresa de e-mail 
              

Doresc să primesc articole creştine prin email

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare.