Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lecţia 2: Trei lumi în Planul lui Dumnezeu

 

    După cum unii în ignoranţă judecă greşit iscusinţa şi înţelepciunea unui mare arhitect şi constructor după lucrarea lui neterminată, tot aşa, în ignoranţa lor, mulţi judecă acum greşit pe Dumnezeu după lucrarea lui neterminată; dar curând, când schelăria grosolană a răului, care a fost permis pentru disciplinarea omului şi care în final va fi dirijat spre binele lui, va fi îndepărtată şi molozul curăţat, lucrarea terminată a lui Dumnezeu va declara universal înţelepciunea şi puterea Sa infinită şi se va vedea că planurile Sale sunt în armonie cu caracterul Său glorios.

Deoarece Dumnezeu ne spune că are un plan clar fixat şi că toate planurile Sale vor fi realizate, este de datoria noastră, ca şi copii ai Lui, să ne interesăm cu sârguinţă care sunt acele planuri, pentru a fi găsiţi în armonie cu ele. Să remarcăm cât de accentuat afirmă Dumnezeu fixitatea scopurilor Sale: „DOMNUL oştirilor a jurat şi a zis: «Hotărât, ce am gândit se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini». . . . Căci DOMNUL oştirilor a luat această hotărâre: cine i se va împotrivi?” „Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul ca Mine . . . Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată plăcerea Mea . . . da, Eu am spus şi Eu voi face să se întâmple; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui” (Isaia 14:24-27; 46:9-11). De aceea, oricât de întâmplătoare sau misterioasă ar putea să pară purtarea lui Dumnezeu cu oamenii, cei care cred această mărturie a Cuvântului Său trebuie să recunoască faptul că planul Lui originar, neschimbător, s-a desfăşurat şi se desfăşoară încă sistematic spre împlinire.

1. Ce dovadă din Biblie putem aduce că Dumnezeu are un plan pe care îl duce la îndeplinire? Ce s-a împlinit deja din ceea ce a spus Dumnezeu?

În timp ce masa omenirii, bâjbâind în întunericul ignoranţei, trebuie să aştepte evenimentele reale ale planului lui Dumnezeu pentru a-şi putea da seama de caracterul glorios al Arhitectului Divin, copilul lui Dumnezeu are privilegiul să vadă prin credinţă şi prin lumina candelei sale gloriile prezise ale viitorului, iar prin aceasta să aprecieze procedeele din trecut şi din prezent, altfel misterioase. De aceea, ca fii interesaţi ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai unei moşteniri făgăduite, (Romani 8:17, Galateni 3:29) noi apelăm la Cuvântul Tatălui nostru, pentru ca din planurile şi specificaţiile date acolo să-I putem înţelege scopurile. De acolo aflăm că planul lui Dumnezeu referitor la om cuprinde trei perioade mari de timp, începând cu crearea omului şi ajungând în viitorul nelimitat. Petru şi Pavel numesc aceste perioade trei lumi”, pe care le prezentăm prin diagrama următoare:

Să mergem deci la a doua epistolă a lui Petru pentru a vedea mai detaliat ce are să ne spună el despre aceste trei lumi. 2 Petru 3:5-13: "Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.... Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea."

Prin urmare, cele trei lumi sunt:
Lumea de atunci, sau care a fost distrusă prin potop (vs 5,6)
Lumea de acum, sau "cerurile şi pământul de acum" (vs 7)
Lumea viitoare "cerurile şi pământul nou" (vs 13)

Să le analizăm pe fiecare în parte:

Lumea de atunci

Această perioadă de timp a început la căderea lui Adam din favoarea lui Dumnezeu şi a ţinut până la potop. Dumnezeu îi dăduse omului legea Sa, scrisă în însăşi natura lui; dar după ce omul a păcătuit, El l-a lăsat într-o anumită măsură pe propriul lui drum, care era în jos, „în fiecare zi numai răutate” (Geneza 6:5). Astfel prima lume nu numai că a demonstrat efectele dezastruoase ale păcatului, dar şi a arătat că tendinţa păcatului este în jos, spre degradare şi mizerie mai mare, şi a dovedit necesitatea intervenţiei lui Iehova, dacă redobândirea a „ce era pierdut” -- starea dintâi a omului -- este să se îndeplinească vreodată.

Ne aducem aminte că sfinţii îngerii văzând fetele oamenilor şi-au luat corpuri umane şi şi-au luat de soţii dintre ele (Geneza 6:1). Aceasta a fost o urâciune mare în faţa lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât copiii născuţi din căsătoria lor erau uriaşi, erau o altă rasă decât cea creată de Dumnezeu iniţial. Din această cauză Dumnezeu a permis potopul pe pământ, ca să pună capăt acelei lumi. Deci acea lume a fost distrusă prin apă. 2 Petru 3:6

2. Ce s-a întâmplat la potop cu îngerii care şi-au luat corpuri umane? 1 Petru 3:19, 20; Iuda 6


Cerurile şi pământul din acest verset (2 Petru 3:5) nu sunt cerurile literale şi pământul literal. Cerurile literale ]i pământul n-au fost distruse, a fost distrusă numai starea aceea de lucruri. Acest pământ a fost creat de Dumnezeu cu scopul de a fi locuit de oameni. Isaia 45:18: "Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul, şi nu este altul". Acest pământ este locaşul picioarelor lui Dumnezeu. Isaia 66:1:...pământul este aşternutul picioarelor Mele!"). Să ne întrebăm sincer, ar distruge Dumnezeu aşternutul picioarelor Sale? DESIGUR că NU. El poate distruge ordinea socială de lucruri, la fel cum a făcut-o înainte de potop, dar pământul în sine va dăinui pe vecie. Ecles. 1:4

Şi mai mult, Dumnezeu spune că El va distruge pe acei care distrug pământul (Apoc 11:18). Ca atare, dacă El va distruge pe cei ce distrug pământul, cum ar putea chiar El să distrugă pământul?

Lumea rea de azi

Aceste "ceruri şi pământ de acum" (2 Petru 3:7) sunt numite de Apostolul Pavel Lumea sau veacul rău de acum. Galateni 1:4:  "El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl."

3. Cine este prinţul sau domnul acestei lumi? Efeseni 2:2

Această perioadă este numită „acest veac rău”, nu pentru că nu există nimic bun în ea, ci pentru că în ea este permis să predomine răul. „Acum fericim pe cei mândri; da, cei ce practică răutatea sunt zidiţi; da, ei ispitesc pe Dumnezeu şi scapă” (Maleahi 3:15). Ne aducem aminte cu toţii de credinciosul Iov din vechime. În cartea lui Iov ni se spune că lui Satan i-a fost permis să se atingă de Iov, să-i facă rău, să-i ia familia, copiii, tot ce a avut (Iov, capitolul 1). Şi după toată această încercare Iov a primit înapoi îndoit din partea Domnului, dar acelaşi număr de copii (Iov 42:10). Iov este un tip sau o ilustraţie a rasei umane. Dumnezeu a permis lui Satan să fie prinţul acestei lumi, ca omenirea să treacă prin experienţa cu răul. După ce toţi vor fi înviaţi într-o lume perfectă, unde răul va fi oprit (Isaia 11:9), vor primi, asemenea lui Iov, dublu din partea Domnului. Alt exemplu este Nebucadneţar, împăratul Babilonului, care după 7 perioade de timp în care a trăit asemenea animalelor, a fost restaurat la poziţia lui originară şi numai după acea experienţă a putut să spună (Daniel 4:37):  "Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!

Această lume rea de azi, după cum am văzut, a început la potop şi se va termina cu faza finală a necazului de la sfârşitul veacului. Ni se spune că după întoarcerea Domnului nostru Isus a doua oară, condiţiile în lume vor fi asemănătoare cu cele din Zilele lui Noe. Matei 24:38, 39:  "În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului." Prin urmare, Domnul spune că la sfârşitul lumii a doua condiţiile vor fi la fel cum au fost la sfârşitul primei lumi. După cum ordinea de lucruri a fost distrusă în prima lume, la fel va fi distrusă şi în cea de-a doua lume.

Dar sfârşitul lumii de astăzi nu va însemna sfârşitul neamului omenesc. Nu, mulţumim lui Dumnezeu, aceasta înseamnă numai începutul celei de-a treia lumi - lumea viitoare.

Lumea viitoare

A treia lume va fi o lume „în veci de veci” (Isaia 45:17) sub administrare divină, împărăţia lui Dumnezeu, şi este numită „LUMEA VIITOARE -- în care locuieşte dreptatea” (Evrei 2:5; 2 Petru 3:13). Este numită aşa nu pentru că nu va fi nici un rău în ea, ci pentru că nu va predomina răul. Înlăturarea răului va fi treptată, cerând prima mie de ani întreagă. Răul nu va conduce atunci, nu va prospera, nu vor mai înflori cei răi, ci „cel drept va înflori” (Psalmul 72:7), cel care „va asculta, va mânca cele mai bune roade ale ţării” (Isaia 1:19) şi „făcătorii de rele vor fi nimiciţi”. Psalmul 37:9

4. Când va fi  oprit răul în lume?

Astfel văzute lucrurile, următoarea dispensaţie va fi atât de diferită încât va fi opusul celei prezente aproape în toate amănuntele. Cuvintele Domnului nostru arată de ce va fi deosebire între dispensaţia prezentă şi cea viitoare. Deoarece El va fi Prinţul sau conducătorul lumii viitoare, dreptatea şi adevărul vor prospera în ea, pe când astăzi, deoarece Satan este prinţul (conducătorul) lumii rele prezente, răul prosperă şi cei răi înfloresc. Pentru că, aşa cum a spus Isus, prinţul acestei lumi „n-are nimic în Mine(Ioan 14:30) -- şi, în consecinţă, n-are nici un interes pentru urmaşii Lui, cu excepţia faptului că li se opune, îi ispiteşte, îi necăjeşte şi-i hărţuieşte (2 Corinteni 12:7) -- de aceea, în această lume sau epocă rea de astăzi, oricine vrea să trăiască evlavios suferă persecuţii, pe când cel rău se întinde ca un copac verde. 2 Timotei 3:12; Psalmul 37:35

5.Prin ce se va deosebi lumea viitoare de lumea din prezent (lumea rea de azi)? Efeseni 2:2

Isus a spus: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, şi până când nu va veni era sau „lumea” viitoare, împărăţia lui Cristos nu va controla pământul. Şi pentru aceasta suntem învăţaţi să sperăm şi să ne rugăm: „Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ (Matei 6:10). Satan este „stăpânitorul întunericului acestui veac” şi de aceea „întunericul acoperă pământul şi negură deasă popoarele”. El conduce şi lucrează acum în inimile copiilor neascultării. Efeseni 2:2; 6:12

Să nu se uite că baza tuturor acestor „lumi” şi dispensaţii este acest pământ, şi că, deşi veacurile trec şi dispensaţiile se schimbă, totuşi pământul continuă -- „Pământul rămâne pentru totdeauna” (Eclesiastul 1:4). Făcând aceeaşi ilustraţie, Petru le numeşte pe fiecare din aceste perioade un cer şi un pământ separat. Aici cuvântul ceruri simbolizează puterile conducătoare mai înalte sau spirituale, iar pământul simbolizează guvernarea omenească şi aranjamentele sociale omeneşti. Astfel, primele ceruri şi pământ, sau ordinea şi aranjamentul lucrurilor existente atunci, după ce şi-au servit scopul, s-au sfârşit la potop. Dar cerurile fizice (bolta cerească şi atmosfera) şi pământul fizic n-au trecut: ele au rămas. Tot aşa, lumea prezentă (ceruri şi pământ) va trece cu zgomot mare, foc şi topire, confuzie, strâmtorare şi dezintegrare. Omul cel tare (Satan) fiind în curs de legare, se va lupta să-şi păstreze puterea. Ordinea sau aranjamentul prezent al guvernării şi societăţii va trece, nu aceea a cerului şi a pământului fizic. Cerurile de acum (puterile de control spiritual) trebuie să dea loc „cerurilor noi”-- controlului spiritual al lui Cristos. Pământul de acum (societatea umană aşa cum este organizată acum sub controlul lui Satan) trebuie să se topească şi să se dizolve (simbolic) la începutul „Zilei Domnului”, care „va arde ca un cuptor” (Maleahi 4:1). Va fi urmat de „un pământ nou”, adică de o societate reorganizată, în armonie cu noul Prinţ al pământului -- Cristos. Dreptatea, pacea şi iubirea vor domni printre oameni atunci când aranjamentele prezente vor fi dat loc împărăţiei noi, mai bune, a cărei bază va fi cea mai strictă dreptate.

Lui Pavel i s-a dat o licărire a dispensaţiei următoare, sau, cum o numeşte el, „a lumii viitoare”. El spune că a fost „răpit” (cu fizicul sau cu mintea, sau cu ambele, nu putea spune, lucrurile fiind atât de reale vederii sale) pe curentul timpului până la noua stare de lucruri, „cerurile noi”, deci până în „al treilea cer” - a treia lume despre care noi am vorbit. Astfel el a văzut lucrurile aşa cum vor fi sub controlul spiritual al lui Cristos, lucruri pe care nu le putea dezvălui (2 Corinteni 12:2-4). Fără îndoială, acestea erau aceleaşi lucruri pe care Ioan le-a văzut după aceea şi i-a fost permis să le spună Bisericii în simboluri, care pot fi înţelese numai când le soseşte timpul. Ioan, în descoperirea dată lui de către Domnul nostru pe insula Patmos, a fost dus în viziune prin tot Veacul Creştin cu scenele lui schimbătoare de biserică şi stat, până la sfârşitul lumii sau epocii rele de astăzi, şi acolo, în viziune profetică el a văzut pe Satan legat, pe Cristos domnind, iar cerurile noi şi pământul nou stabilite; pentru că cerurile şi pământul dintâi trecuseră. Apocalipsa 21:1

 

Întrebări generale

6. Pornind de la explicaţia Ap. Petru a celor trei lumi, în care lume ne aflăm noi acum?


7. Cine va fi Conducătorul şi Împăratul celei de-a treia lumi? Ce scripturi putem da ca dovadă?


8. Ce înseamnă că Ap. Pavel a fost răpit până la al treilea cer (2 Cor 12:2-4)?


9. Spuneţi ce scriptură sau ce explicaţie v-a plăcut cel mai mult din acest studiu, şi ce lucruri noi aţi aflat?


10. Aveţi unele întrebări sau unele lucruri care vi se par că nu sunt în armonie cu scripturile prezentate în această lecţie?

În legătură cu acest subiect vă invităm să vizionaţi filmul Planul Veacurilor, care explică detaliat acest subiect. Filmul se găseşte în meniul de sus la rubrica filme. Puteţi să-l vizionaţi după ce trimiteţi lecţia aceasta.

Numele şi prenumele      

Adresa de e-mail
 
                

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare.