Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lecţia 8: Împărăţia lui Dumnezeu

 

În această lecţie vom examina subiectul Împărăţia lui Dumnezeu

În Vechiul Testament sunt multe făgăduinţe şi profeţii în care Împărăţia lui Dumnezeu este subiectul principal. Oamenii credincioşi au nutrit această speranţă. Chiar speranţa fiecărui israelit era (Luca 3:15) că Dumnezeu va înălţa naţiunea lor ca popor sub Mesia; şi când Domnul a venit la ei, a venit ca [mp`rat al lor pentru a stabili de mult făgăduita Împărăţie a lui Dumnezeu pe pământ.

Dar desigur ne vom întreba:

Ce este această împărăţie?
Când va veni această împărăţie?
Care este scopul şi cum va fi stabilită?

Ioan Botezătorul şi-a început misiunea cu anunţul: „Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor s-a apropiat” (Matei 3:2). Domnul Şi-a început misiunea exact cu acelaşi anunţ (Matei 4:17) şi apostolii au fost trimişi să propovăduiască acelaşi mesaj (Matei 10:7; Luca 9:2). Împărăţia nu numai că a fost subiectul cu care Domnul Şi-a început misiunea publică, dar de fapt ea a fost subiectul principal al întregii Sale propovăduiri (Luca 8:1; 4:43; 19:11). De aceea s-a numit “Evanghelia Împărăţiei”. Matei 9:35

1. Ce înţelegeţi prin Împărăţie? Ce este aceasta?

Vom încerca să vedem ce constituie Împărăţia lui Dumnezeu, cu ajutorul Bibliei.

Domnului nostru Isus foloseşte de multe ori în pildele Sale expresia “Împărăţia Cerurilor”. La o primă privire, am putea înţelege că această împărăţie va fi numai în ceruri. Dar să vedem ce ne spun şi alte scripturi.

Isus i-a învăţat pe ucenici să se roage în felul următor: “Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.Matei 6:10

2. Este important să ne rugăm pentru împărăţie? De ce?

Isus ne spune să ne rugăm să vină împărăţia lui Dumnezeu şi să se facă voia Lui pe pământ aşa cum se face în ceruri. Când spune aceasta, spune de fapt că va veni un timp când voia Lui se va face pe pământ cum se face acum şi s-a făcut întotdeauna în ceruri. Aceasta va fi când conducerea cerească se va extinde şi va cuprinde tot pământul. Adică, atunci când conducerea cerească a lui Isus Cristos se va instaura pe pământ. Profetul Mica spune: “Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului” (Mica 4:2).  Sionul este un simbol al Împărăţiei cereşti. Ştim aceasta din Apocalipsa 14:1: “Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului… Evrei 12:22: “Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu”.

Vedem deci că această Împărăţie va fi compusă din două faze sau părţi:

Partea spirituală -- conducătoare, legiuitoare
Partea pământească – executivă, adminstrativă

Aceste două părţi ale împărăţiei au fost descrise foarte grăitor cu ocazia unui eveniment foarte important, când  Dumnezeu a făcut un legământ cu părintele evreilor – Avraam.

Te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.” Geneza 22:17  

Cele două părţi ale Împărăţiei sunt simbolizate prin:

Stelele cerului
Nisipul de pe ţărmul mării

Dar să privim mai îndeaproape aceste două părţi ale Împărăţiei

Partea spirituală – Stelele cerului

Am citit în făgăduinţă că ambele părţi vor fi din sămânţa lui Avraam. Dar se ridică întrebarea: Cum va fi sămânţa lui Avraam în ceruri, fiindcă noi ştim că Israelul este sămânţa naturală a lui Avraam? Ştim că Domnul nostru a deschis o "cale nouă", o chemare, o ocazie care nu era deschisă mai înainte. Evrei 10:20

3. Care este acea chemare pe care a făcut-o Isus, ce cuprinde ea? Luca 9:23

Citim cuvintele Apostolului Pavel din Romani 2:28, 29: “Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.”

Ce vedem aici? Vedem că un adevărat iudeu este cel care Îl urmează pe Domnul, adică evreu spiritual. Fiindcă prin “tăierea împrejur” – devotare deplină lui Dumnezeu, devenim parte din poporul Lui, la fel cum Israelul natural a fost poporul ales de El. Amos 3:2

  4. Ce înseamnă “tăierea împrejur a inimii”? Rom. 12:1; Rom. 6:4

Să înţelegem atunci că Scriptura ne spune că noi putem deveni sămânţa spirituală a lui Avraam? DA, Desigur! Ap. Pavel concretizează, spunând mai clar către Galateni, 3:29: “Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” “Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei.” Galateni 4:28  

Biblia ne arată frumos că “stelele cerului” despre care i-a vorbit Dumnezeu lui Avraam îi reprezintă pe copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu care acum îl urmează pe Domnul Isus. Domnul nostru confirmă aceasta când spune: “Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă” (Matei 13:43). Soarele este şi el o stea, deci aceia care vor fi găsiţi a fi “grâu adevărat” (Matei 13:38), vor face parte din acea împărăţie spirituală, stelele cerului.

Acelaşi lucru ne spune profetic şi Daniel: “Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” Daniel 12:3

Acum să vedem puţin în legătură cu misiunea Domnului Isus la prima Sa venire. Care a fost scopul venirii Sale în lume? Aceasta este o întrebare care continuă să preocupe inimile multor creştini sinceri. Domnul nu ne-a lăsat în întuneric în această privinţă. El însuşi ne răspunde la această întrebare:

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” (Luca 9:56). Ce vedem aici? Misiunea Domnului Isus n-a fost să judece lumea, El n-a venit să convertească atunci popoarele, ci să le mântuiască. Ioan 12:47

Să mai vedem o scriptură care ne dezvăluie scopul venirii Domnului: “pentruca, măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi cu toate că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, şi să li se ierte păcatele.” Marcu 4:12   Ce spune aici? Isus n-a vrut să li se ierte păcatele? Exact! Domnul a venit să moară pentru Adam şi pentru urmaşii lui, pentru ca toţi să aibă o ocazie de a fi înviaţi din morţi şi a se bucura în Împărăţie.

5. Când va fi timpul pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor, inclusiv ale celor care au murit înainte de venirea lui Isus?

Dar mai este un lucru important pentru care a venit Domnul Isus. Care este acela?

Timpul iertării păcatelor ÎNTREGII omeniri n-a fost atunci, ci El a vrut ca mai întâi să-Şi aleagă un popor sfânt, exact cum spune Simon Petru: “… mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele. Fapte 15:14

Dacă spune “mai întâi”, înseamnă că va mai fi ceva după aceea. Simon ne spune ce va fi după aceea: “După aceea Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărîmăturile, şi-l voi înălţa din nou:  pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu” (Fapte 15:14). Ridicarea cortului lui David este un simbol al restabilirii împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, de data asta sub David cel antitipic, Cristos, pentru ca “oamenii să caute pe Domnul”, după ce El Îşi va alege acel popor, sau acea “Biserică”, sau cum o mai numeşte Domnul, “turma mică”.

Dumnezeu I-ar fi putut da lui Isus stăpânirea pământului fără să răscumpere pe om, căci „Cel Prea Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea El” (Daniel 4:32). Dar Dumnezeu a avut un scop mai măreţ decât se putea realiza printr-un astfel de plan.

Vedem deci clar că scopul Domnului Isus la prima Sa venire a fost “să Se dea ca preţ de răscumpărare pentru TOŢI” (1 Timotei 2:6), şi să înceapă alegerea unei “turme mici” (Luca 12:32), căreia Domnul îi “Va da cu plăcere împărăţia”, adică aceştia vor face parte din “sămânţa spirituală a lui Avraam. Vor face parte din acea “Biserică slăvită, fără pată, fără sbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” Efeseni 5:27

Partea spirituală va fi întotdeauna invizibilă pentru oameni, deoarece aceia care o compun vor fi de natură divină, spirituală, ceea ce nici un om n-a văzut, nici nu poate vedea (1 Timotei 6:16; Ioan 1:18); totuşi prezenţa şi puterea ei se vor manifesta cu tărie, în principal prin reprezentanţii ei umani care vor constitui partea pământească a Împărăţiei lui Dumnezeu.

6. Cine va face parte din faza spirituală a Împărăţiei?

Să vedem acum ce înseamnă faptul că sămânţa lui Avraam va fi ca

“Nisipul de pe ţărmul mării”

După cum am văzut, scopul Domnului Isus la prima venire n-a fost să judece lumea, şi nici acum nu este [nc`. Deci, după ce Îşi va îndeplini lucrarea de adunare a celor credincioşi care vor împărăţi cu El, va veni timpul ca acea ÎMPĂRĂŢIE să fie stabilită aici pe pământ.

Cine va fi pe pământ în acea Împărăţie?

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam, ca sămânţa lui să fie ca nisipul de pe ţărmul mării. După cum ştim, sămânţa naturală a lui Avraam este poporul lui Israel (1 Cornici 29:18). Fariseii care erau conducătorii religioşi ai naţiunii lui Israel se socoteau fiii lui Avraam. Matei 3:9; Ioan 8:33.

Fiii lui Avraam sunt însă cei care au credinţă. Toţi profeţii credincioşi din vechime vor fi înviaţi aici pe pământ, la o viaţă perfectă, şi prin ei vor fi binecuvântaţi toţi ceilalţi.

7. Prin cine şi cum vor fi făcuţi perfecţi toţi credincioşii din vechime? Evrei 11:39, 40

Chiar aceasta i-a spus Dumnezeu lui Avraam: “Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta” (Geneza 22:18). Deci vedem că spune în sămânţa ta, adică prin sămânţa lui TOATE popoarele for fi binecuvântate. Odată ce oamenii vor veni în armonie cu voinţa divină, vor face parte din acea fază pământească a împărăţiei, “nisipul de pe ţărmul mării”.

Descendenţii naturali ai lui Avraam, s`m>n\a natural` a lui Avraam, evreii, vor fi primii care vor face parte din faza pământească a Împărăţiei. Dar nu numai ei, ci Scripturile spun că, prin ei, TOATE neamurile vor veni la Domnul.

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: ...Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi! Zaharia 8:23  

S-a împlinit această scriptură în trecut? Desigur că nu. Deci ea vorbeşte despre un timp viitor. Despre un timp când “toţi cei din morminte vor ieşi afară din ele”. Ioan 5:28

Toţi aceştia vor trăi aici pe pământ. Isus a spus: “Nimeni nu s-a suit în cer, în afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer” (Ioan 3:13).  Şi  Ap. Petru confirmă în legătură cu David: “Căci David nu s-a suit în ceruri” (Fapte 2:34). Celor din timpurile Vechiului Testament nu li s-a făcut o promisiune cerească. Nicăieri în Vechiul Testament nu găsim astfel de promisiune. Citim însă că Domnul îi spune lui Daniel că va învia în partea lui de moştenire, adică în acea ţară care a fost promisă părintelui lui Avraam.Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşi... odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor”.  Daniel 12:13  

8. Cine a fost primul care s-a suit la cer de pe pământ?

Apoi citim: “Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a ridicat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” Matei 11:11  

Isus ne spune că Ioan Botezătorul a fost cel mai mare dintre profeţi, şi totuşi, toţi cei care vor face parte din “sămânţa spirituală a lui Avraam” vor avea parte de o glorie mai mare decât el. Ei vor avea parte de întâia înviere. Apoc 20:6.

Am văzut deci cum Planul înţelept al lui Dumnezeu îi cuprinde pe toţi cei care au trăit vreodată pe pământ.

Acum se ridică întrebarea: Când va veni acea Împărăţie şi cum va fi atunci?

Întrebarea aceasta a fost şi în mintea apostolilor, precum şi a tuturor urmaşilor credincioşi ai Domnului. Citim în Fapte 1:6: “Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”

9. De ce erau curioşi apostolii să ştie când va veni această Împărăţie?

Atunci Isus le-a spus că nu era treaba lor să ştie timpul exact, dar le-a dat nişte semne după care ei vor cunoaşte că “Împărăţia este chiar la uşi”.

Din lecţia trecută ne amintim de statuia care era compusă din patru părţi diferite şi că o piatră a lovit-o şi a distrus-o, iar acea piatră mică a devenit un munte mare (Daniel 2:35). Chiar Daniel ne spune că această “piatră” care “s-a dezlipit din munte fără ajutorul unei mâini” (Daniel 2:45) este împărăţia lui Dumnezeu. Daniel 2:44

DA, este această Împărăţie despre care am învăţat astăzi. După ce toţi acei împăraţi îşi vor avea timpul şi domnia lor, Dumnezeu va distruge aceste împărăţii, asemenea pietrei care a distrus chipul, şi acea “piatră va deveni un munte mare”.

Ce reprezintă muntele? Vom citi o profeţie care ne răspunde la întrebare.

Mica 4:1:  “În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.”

Deci vedem că muntele este un simbol al împărăţiei, iar dealurile aici reprezintă împărăţiile care vor fi nimicite şi Împărăţia lui Dumnezeu va “umple pământul”.

10. Cine va fi pe acel “munte”? Apoc 14:1

Daniel în Capitolul 12 ne spune mai exact când va fi stabilită această împărăţie.

Daniel 12:1, 4:În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta…. Mulţi vor umbla încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte.”

Parcă se vorbeşte de timpul nostru, nu? Noi trăim într-adevăr într-un timp de strâmtorare cum n-a mai fost în trecut. Numai în timpul unui secol omenirea a trecut prin două războaie mondiale, revoluţii, anarhii locale, cutremure, terorism etc.

Daniel ne mai spune că atunci cunoştinţa va creşte. Ştiaţi că toată cunoştinţa acumulată de omenire de la Adam până la sfârşitul anilor 1800, a fost dublată în numai 70 de ani? V-aţi întrebat vreodată de ce? Şi nu numai atât, dar cunoştinţa continuă să crească zi de zi şi acum se dublează la fiecare 3 ani.

DA! Daniel ne-a spus aceste lucruri cu peste 2500 de ani în urmă şi noi suntem martorii acestor evenimente.

Domnul Isus ne-a mai dat un semn după care vom cunoaşte că Împărăţia este aproape. El spune:

Luca 21:29-31: “Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.”

Ce înseamnă smochinul? Profetul Osea răspunde: “Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin. Osea 9:10

Deci Domnul Isus ne spune că naţiunea lui Israel va fi un semn pentru noi. Ştim că ea a fost distrusă ca naţiune în anul 70 după Cristos, şi poporul evreu împrăştiat în toate colţurile pământului. Dar vedem cum după aproape 2000 de ani acest popor este înapoi în ţara lui şi Israelul este un stat independent. Este aceasta o simplă întâmplare? Desigur că nu. Dumnezeu ne spune prin profet: “Îi voi privi cu un ochi binevoitor, şi-i voi aduce înapoi în ţara aceasta: îi voi aşeza şi nu-i voi mai nimici, îi voi sădi şi nu-i voi mai smulge. Ieremia 24:6

Deci acesta este un semn pentru noi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Dar Domnul Isus mai spune să privim nu numai “smochinul”, ci şi “toţi copacii”. Ce reprezintă “toţi copacii”? Dacă smochinul este Israelul, atunci toţi copacii ar fi toate naţiunile pământului care au înfrunzit, şi-au căpătat independenţa. Ştiaţi că înainte de anul 1900 pe pământ existau mai puţin de 40 de state independente, iar acum, după 100 de ani, avem peste 200 de state independente? NU este acesta un semn că Împărăţia este aproape?

11. De ce poporul Israel trebuie să fi adunat din toate colţurile pământului înainte de stabilirea completă a Împărăţiei? Geneza 22:17, 18; Zaharia 8:23

Acesta lucru trebuie să ne facă să ne bucurăm, fiindcă Împărăţia, pentru care Domnul ne-a spus să ne rugăm, este aproape. DA, chiar la uşi!

Lucrul esenţial este că răul va fi oprit şi Satan va fi legat.

Apocalipsa 20:2:El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile."

Oamenii nu vor mai fi orbiţi de Satan şi vor putea discerne pe Domnul.

Isaia 29:18:În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.

Nu vor mai fi războaie şi revoluţii şi pacea va domni pe pământ. 

Mica 4:3:  “El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război.

Oamenii nu vor mai duce lipsă de hrană sau adăpost.

Isaia 65:21:Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul.”

Nu va mai exista duşmănie nici chiar între animale.

Isaia 11:6-9: “Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizunia basilicului. Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.”

Deşertul va înflori şi va da rod.

Isaia 35:1-7: “Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.  „Întăriţi mâinile slăbănogite, şi întăriţi genunchii care se clatină. Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni, şi vă va mântui.” Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţîşni ape, şi în pustietate pîraie; marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură.”

Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci DOMNUL mângâie pe poporul Său, El a răscumpărat Ierusalimul”. „Căci voi crea Ierusalimul să fie un jubileu şi poporul lui o bucurie.” „Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul şi înveseliţi-vă pentru el, . . . ca să vă desfătaţi de plinătatea slavei lui. Căci aşa vorbeşte DOMNUL: «Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu şi slava poporelor ca un torent ieşit din matcă».” „În timpul acela, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al DOMNULUI; toate poporele se vor strânge la Ierusalim.” „Şi multe popoare se vor duce şi vor zice: «Veniţi, să ne suim la muntele îîmpărăţiaş DOMNULUI, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui.» Căci din Sion îfaza spiritualăş va ieşi legea şi din Ierusalim îfaza pământeascăş cuvântul DOMNULUI”. Isaia 52:9; 65:18; 66:10-12; Ieremia 3:17; Isaia 2:3.

Moartea şi durerea vor înceta pentru totdeauna.

Apocalipsa 21:4: "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.

ŞI ÎN SFÂRŞIT pământul se va bucura de PACE!

Isaia 14:7:Tot pământul se bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie.”

  Da!!! Într-adevăr vedem că este o speranţă!!!

Să ne rugăm cu toţii “VIE ÎMPĂRĂŢIA TA, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ”.

AMIN!


Întrebări generale

12. Dacă cineva v-ar întreba, ce este Împărăţia lui Dumnezeu, ce i-aţi răspunde?


13. Care a fost lucrarea principală a Domnului nostru de la prima Sa venire până la a doua venire?


14. Pe scurt, ce va aduce pentru oameni acea Împărăţie promisă de Isus?


15. Ştiind că Împărăţia este aproape, care trebuie să fie atitudinea noastră în calitate de creştini?


16. Spuneţi ce scriptură sau ce explicaţie v-a plăcut mai mult din acest studiu, şi ce lucruri noi aţi aflat?


17. Aveţi unele întrebări sau lucruri care vi se par că nu sunt în armonie cu scripturile prezentate în această lecţie?

Numele şi prenumele      

Adresa de e-mail
 
             

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare