Resurse Crestine - Studentii Bibliei, Lectii Biblice, Filme Crestine, cantece, poezii, eseuri, predici, schite predici, biblia, acorduri chitara, maxime crestine, midi, download mp3, devotionale, felicitari, muzica crestina, mp3 crestine, predici audio, cantari crestine, predici video, marturii video, partituri orchestra, partituri cor barbatesc, partituri cor mixt, studii biblice, emisiuni radio, negative, conferite, scenete, powerpoint, schite, eseuri, maxime, devotionale, stiri - Resurse creștine

Lecţii biblice

Notă - Vă rugăm să citiţi toate referinţele scripturale

Lectia 9: Cele trei căi

 

În această lecţie vom învăţa depre Cele trei căi menţionate în Biblie.

În general noi suntem familiari numai cu două căi, aşa că cineva ar putea întreba: Care este a treia? Vom găsi răspunsul în această lecţie.

Mai întâi să vedem cele două căi pe care le menţionează Domnul nostru: Matei 7:13,14:Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.”

Aici Isus vorbeşte despre „o cale lată cu o poartă largă, care duce la pierzare”, şi
O „cale îngustă cu o poartă strâmtă care duce la viaţă”.

Care sunt deci aceste două căi?

Despre calea cea îngustă se crede în general că duce în cer, iar calea cea lată duce în chin veşnic. Dar oare aşa este? Cele de mai sus sunt cuvintele Domnului nostru Isus, şi ni se spune că El „nu le vorbea deloc fără pildă”. Matei 13:34  

Isus Se referă aici la două căi în viaţă, sau două alegeri pe care oamenii le pot face. Să le vedem pe ambele:

Calea cea lată

Matei 7:13: „Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.

Ce înseamnă că această cale este lată?
Ce înseamnă că duce la pierzare?

Mai citim despre această cale în Proverbe 14:12:  „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”.

Oamenilor li se pare că merg pe căi bune, dar sfârşitul lor este moartea. Care este deci calea care duce la moarte? Ap. Pavel ne spune: “Fiindcă plata păcatului este moartea”. Romani 6:23  

Această „cale” este ca atare calea păcatului. DA! Când spune că această „cale lată” duce la pierzare, înseamnă că duce la moarte, fiindcă „plata păcatului este moartea”, nu chinul veşnic.

1. Ce este moartea? Ce spune Biblia referitor la moarte? Găsiţi câteva referinţe scripturale. Ecl. 9:10

Această cale a început cu părintele omenirii – Adam. Dumnezeu i-a spus lui Adam: „Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit”. Geneza 2:17

Dumnezeu i-a spus de fapt: dacă vei păcătui vei muri. Cineva ar putea întreba: Păi el a trăit până la 930 de ani. DA! Corect! Dar în ziua în care a mâncat, şi-a pierdut relaţia cu Dumnezeu, şi-a pierdut favoarea de fiu, a murit de la toate privilegiile pe care le-a avut mai înainte, a început procesul morţii. Adam a început să meargă în jos pe „calea lată” care, după cum am văzut, duce la moarte. După aceea toţi urmaşii lui Adam au fost născuţi în păcat. Chiar şi David, omul după inima lui Dumnezeu, spune: “Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea”. Psalmi 51:5  

Cineva ar putea spune că David vorbea numai despre el însuşi, dar Ap. Pavel zice că „...printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...”. Romani 5:12  

Observăm?Moartea” şi „păcatul” au trecut asupra tuturor oamenilor, deci toţi se nasc păcătoşi, toţi se nasc pe această cale a păcatului - „calea cea lată”.

Această cale este numită astfel pentru că este cea mai uşoară pentru rasa umană degenerată. Adam a mers pe această cale 930 de ani (Geneza 5:5), apoi a ajuns la sfârşitul ei, moartea sau pierzarea. Astăzi această călătorie este mult mai scurtă, 60-80 de ani, sau în unele cazuri mai mult de 80 sau mai puţin de 60. DE CE? Fiindcă pe măsură ce anii şi secolele s-au scurs, cărarea în jos a devenit tot mai bătătorită şi rasa a mers tot mai rapid spre nimicire, calea devenind zilnic tot mai sticloasă, noroioasă şi alunecoasă datorită păcatului. Şi nu numai calea devine tot mai alunecoasă, dar şi omenirea pierde zilnic puterea de rezistenţă.

2. De ce majoritatea oamenilor preferă să meargă pe această cale?

Păcatul a devenit atât de “normal” sau natural pentru omenire, încât majoritatea lumii nu mai poate face deosebire între viaţa păcătoasă şi viaţa curată. Lumea a preferat atât de mult păcatul, încât acum această cale li se pare mai bună. Proverbe 14:12

Această cale mai este descrisă şi de Ap. Pavel:

Efeseni 2:1-3: „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.”

Galateni 5:19-21: „Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi Sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Deci am văzut clar că această „cale lată” a început cu Adam şi continuă şi în prezent, şi toată omenirea merge pe ea şi are ca sfârşit pierzarea, sau moartea.

Să vedem acum a doua cale menţionată de Domnul nostru:

„Calea cea îngustă spre viaţă”

După cum am văzut, de la căderea lui Adam în păcat a fost numai o cale – calea cea lată. Dar când s-a deschis calea îngustă?
Ap. Pavel ne spune: „Astfel, deci, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său.”  Evrei 10:19, 20  

DA! Isus prin moartea Sa pe cruce a nimicit moartea şi a deschis o cale nouă, o cale care duce „la VIAŢĂ”.

3. De ce s-a deschis această cale tocmai când a venit Isus pe pământ? Ps. 49:7

În ce constă această cale? Ce înseamnă că „duce la viaţă”? Ce înseamnă „viaţa” din acest verset?

Domnul Isus, deci, a deschis o cale nouă, a adus o speranţă de viaţă în lume, a chemat pe cei „ce au urechi de auzit” să-L urmeze.
Chemarea Lui este explicată în
Luca 9:23: „Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze”.

Aceasta a fost o chemare specială. El nu i-a chemat pe toţi. Chemarea nu era pentru cei care nu-L ascultau. DE CE?Fiindcă aceasta este o chemare specială de a fi împreună cu El, de a moşteni Împărăţia cu El, de a avea aceeaşi glorie ca  El.
Ap. Pavel iarăşi spune:
„...va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea”. Romani 2:7

DA! Viaţa oferită este nemurirea. Ce înseamnă nemurire? Ioan 5:26:  "Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine."

4. Cine a fost primul care a avut nemurirea?

Da! Aceasta este definiţia nemuririi – viaţă în sine, adică viaţă care nu este dependentă de o sursă exterioară pentru continuarea ei, cum a fost dependentă în cazul lui Adam, sau cum este în cazul îngerilor.

Despre aceştia care merg pe „calea îngustă” Ap. Pavel spune că vor fi îmbrăcaţi în nemurire. 1 Corinteni 15:53: „Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire”.

Ap. Petru spune 2 Petru 1:4: „Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.”

DA! Pare aproape ne necrezut ce oferă Domnul celor care merg pe calea îngustă, dar aceasta este promisiunea lui Dumnezeu Tatăl prin cuvintele Bibliei. Să mai citim câteva scripturi: 1 Ioan 3:2: „Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. Apocalipsa 20:6:  „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere”.

Dar de ce această cale se numeşte îngustă? De ce merg puţini pe ea? Citim cuvintele Domnului Isus din Luca 9:23: „Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze”. Vedem două cerinţe importante:
Să se lepede de sine
Să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze

Dacă vom înţelege cu adevărat aceste două cerinţe, vom vedea cât de strâmtă într-adevăr este poarta şi îngustă calea.

Lepădarea de sine

Înainte de lepădarea de sine este pocăinţa, care implică recunoaşterea păcatului care locuieşte în noi, căinţă şi întoarcere completă de la păcat la dreptate. „Pocăiţi-vă, deci, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele” (Fapte 3:19). Lepădare de sine” înseamnă însă mai mult, înseamnă sacrificarea propriilor dorinţe şi apetituri. Foarte important este ceea ce spune Ap. Pavel în Romani 12:1: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească”. Ce înseamnă a „ne prezenta trupurile ca o jerfă vie”? Înseamnă a sacrifica pentru Dumnezeu toate dorinţele trupului, înseamnă a lăsa în urmă speranţele noastre umane şi pământeşti, a fi străini şi călători pe acest pământ. 1 Petru 1:17; 1 Petru 2:11

5. Ce înseamnă pocăinţă?

 A ne lua crucea în fiecare zi şi a-L urma” – aceasta înseamnă o viaţă de sacrificiu până la moarte. Am observat că pocăinţa nu include sacrificiu, că nu este suficient a ne pocăi, ci trebuie mai mult, trebuie să „murim” împreună cu Domnul, adică să ne jertfim viaţa în slujba lui Dumnezeu. 2 Timotei 2:11: „Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El”.

Filipeni 1:29: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” – Deci numai credinţa în sângele lui Cristos nu este suficientă, trebuie şi să pătimim cu El.

Domnul mai descrie această cale printr-un simbol:
Matei 19:24: „Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.” Ce vrea să ne spună Domnul aici? Ar fi desigur neraţional să luăm aceasta literal.

Isus S-a referit la o portiţă tăiată în poarta principală de la intrarea în cetate. După ce se însera, poarta principală se închidea şi rămânea deschisă numai portiţa mică. Toţi cei ce veneau cu cămilele încărcate cu bunurile lor trebuiau

Să se dea jos de pe cămilă
Să dea jos toată încărcătura
Să pună cămila să se aplece ca să treaca prin poarta mică
Să ducă el însuşi toată încărcătura prin portiţă
Apoi, după ce trecea, trebuia să încarce totul şi să meargă mai departe

DA! Aceasta era „urechea acului” despre care vorbea Domnul Isus, el vorbea de dificultăţile prin care trebuia să treacă. Chiar dacă era greu, se putea trece totuşi. Aceasta este o ilustraţie a căii înguste. Este o cale pe care e greu să mergi. Trebuie să te separi de lume, să lepezi tot ce te împovărează pe cale şi să trăieşti după voia lui Dumnezeu, să sacrifici totul pentru El şi „să mori” cu Cristos.

Aceasta este deci calea îngustă care duce la viaţă – la nemurire.

6. Ce înseamnă a pătimi sau a suferi împreună cu Cristos Isus?

 Mai multe detalii referitor la această chemare vom discuta într-o lecţie viitoare.

Acum să vedem care este a treia cale. Se poate ridica întrebarea: Dacă n-a fost nici o cale care duce la viaţă înainte de Isus, şi dacă numai foarte puţini merg pe calea îngustă, Ce se întâmplă cu cei ce au trăit înainte de Isus, ce se întâmplă cu copilaşii micuţi care nu au avut nici o şansă în viaţă, ce se întâmplă cu oamenii bolnavi şi cu multe alte cazuri?

Ap. Ioan (1 Ioan 2:2) spune: „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”.

Aţi observat? El este ispăşire nu numai pentru noi, ci pentru toţi oamenii. Este exact ceea ce citim şi în 1 Timotei 2:6: „Care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi”.

DA! Mântuirea este pentru toţi. Deci trebuie să mai fie o cale care să poată aduce mântuire din păcat pentru întreaga lume. Despre această cale citim în Isaia 35:8: „Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească”.

Calea cea sfântă

...chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Observaţi? Aceasta este o cale pentru păcătoşi, pentru cei fără minte. Despre cine spune Biblia că sunt fără minte?

Psalmistul spune: „Totuşi, învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor? Psalmi 94:8 De ce Biblia îi numeşte fără minte pe aceşti oameni, sau am văzut că îi mai numeşte nebuni? Citim în Psalmi 14:1: „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele.

Aţi observat? Nebunii, sau cei fără minte sunt cei care nu cred acum în Dumnezeu. Dar ce spune Isaia 35:8? Spune că nici chiar cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Ei sunt acum departe de Domnul, rătăciţi în lumea lui Satan, fiindcă el le-a orbit mintea: „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 4:4.  Dar Biblia ne spune ce va fi cu ei.
Isaia 29:24: „Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere, şi cei ce cîrteau vor lua învăţătură.”

7. Este vreo speranţă în Biblie pentru cei necredincioşi? Cum putem dovedi?

Să mai vedem şi alte aspecte ale acestei căi, care va fi deschisă după stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.

Isaia 35:9: „Pe calea acaesta nu va fi nici un leu.”
Să înţelegem că în Împărăţia lui Dumnezeu nu vor mai fi animale, nu vor mai fi lei? Desigur că nu. Atunci ce înseamnă aceasta? Ap. Petru spune cine e acest leu.

Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).  Deci acest leu e chiar Satan, care a introdus păcatul în lume. El va fi legat. Aceasta ne confirmă Ap. Ioan în Apocalipsa 20:2, 3: „El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana...l-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile”.

Mai citim în Isaia 35:9,10: „şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea”. Ce sunt aceste fiare sălbatice? Dacă leul este regele animalelor, atunci aceste animale trebuie să reprezinte acele sisteme şi acele rele pe care le conduce Satan. Tot ce este sub puterea lui va fi distrus. Isaia ne spune aceasta şi în alte cuvinte (Isaia 11:9): „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt”.

8. Care a fost scopul lui Dumnezeu în faptul că i-a permis lui Satan să înşele pe Eva şi pe toţi oamenii?

Să citim mai departe despre această cale în Isaia 35:9, 10: „... cei răscumpăraţi vor umbla pe ea. Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

Aici se vorbeşte despre cei răscumpăraţi şi cei izbăviţi de Domnul care se vor întoarce. Cine sunt aceştia? Sunt toţi cei care au murit, toată omenirea care doarme în morminte. Am citit mai devreme despre calea care duce la moarte. Deci toţi vor învia în dimineaţa învierii!!!

Fapte 24:15: „Şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.”
1 Corinteni 15:22:Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos.”
1 Timotei 2:4:Care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Deci toţi oamenii vor fi mântuiţi, eliberaţi din moartea adamică venită asupra tuturor oamenilor ca rezultat al păcatului originar. Toţi vor învia aşa cum au murit, aceeaşi personalitate care a murit va învia.

9. Cine vor fi printre primii care vor învia? Luca 13:29, 30

Ap. Pavel ne spune că toţi trebuie să vină la cunoştinţa adevărului. Citim şi în Isaia despre acel timp: „Căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr. Isaia 11:9  

De ce trebuie să vină toţi la cunoştinţa adevărului? Ioan 17:17: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Deci toţi vor trebui să trecă printr-un proces de sfinţire, şi aceasta, după cu am văzut, se poate face numai prin adevăr. Cum se va întâmpla aceasta?

Isaia 29:18: În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.
Isaia 32:3: „Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi, şi urechile celor ce aud vor lua aminte.”

Aceasta nu se referă la ochii şi urechile naturale, fiindcă citim în 2 Corinteni 4:4: „A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
Acum Satan a orbit mintea şi ochii oamenilor ca să nu vadă adevărul. Atunci, pe calea cea sfântă, Satan fiind legat, ochii ş
i urechile oamenilor se vor deschide şi vor putea vedea şi înţelege adevărul, şi încetul cu încetul moartea şi păcatul vor fi distruse. Citim despre aceasta în Isaia 25:7: „Şi, pe muntele acesta, înlătură măhrama care acoperă toate popoarele, şi învelitoarea care înfăşură toate neamurile”.

Condiţiile exterioare fiind favorabile, calea înapoi spre perfecţiune umană reală va fi uşoară; atât de uşoară încât „cei care vor merge pe ea, chiar şi cei care n-o vor cunoaşte, nu se vor rătăci” (Isaia 35:8 -- Leeser); atât de uşoară încât "nimeni nu va trebui să înveţe pe aproapele său zicând: Cunoaşte pe DOMNUL, pentru că toţi vor cunoaşte pe DOMNUL, de la cel mai mic până la cel mai mare" (Ieremia 31:34). Nimeni nu va mai suferi pentru păcatele moştenite de la părinţi sau s` fie pedepsit pentru nelegiuirile altora. Ieremia spune acest lucru astfel: „În zilele acelea, nu se va mai zice: „Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au sterpezit dinţii”. Ieremia 31:29  

Singura dificultate va fi atunci în legătură cu felul de caracter pe care îl vor fi dezvoltat oamenii în această viaţă de acum. De aceea există necesitatea formării unui caracter bun în această viaţă. Dar prin pedepse corecţionale folositoare, încurajări potrivite şi instrucţiuni clare, ca fii risipitori întorşi, omenirea va fi educată, ajutată să se ridice din păcat şi disciplinată până la marea perfecţiune de la care a căzut tatăl Adam. Ajutorul va veni de la Mântuitorul lumii şi de la cei credincioşi care au mers pe calea îngustă. Ne amintim din lecţia precedentă că prin “sămânţa” spirituală a lui Avraam, Biserica, “toate familiile pământului vor fi binecuvântate” (Geneza 22:17). Toţi cei ascultători vor reveni la zilele tinereţii lor, după cum citim în Iov 33:25: „Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţei lui”.

Când în timpul împărăţiei toţi vor cunoaşte adevărul şi binele, având experienţa cu răul din viaţa de acum, vor avea posibilitatea să aleagă binele şi să se corecteze de-a lungul zilei lor de judecată sau perioadei lor de încercare. Isaia 65:20: „Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos”.

DA! Toţi vor primi cel puţin 100 de ani pentru a se pocăi şi a veni în armonie cu Legea divină. Dacă nu vor asculta, vor muri în moartea doua din care nu mai este înviere.
Fapte 3:23:Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului.

10. Care va fi condiţia principală pentru a avea viaţă?

Cei care nu vor asculta de legea divină, vor muri. Despre cei ascultători citim:

Isaia 35:10: "...O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

Psalmi 22:27, 28:Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.”

Când va fi deschisă această cale?

Citim în 1 Corinteni 15:22, 23: „Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce Sunt ai lui Hristos”.

Apocalipsa 21:4: „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”.

Această cale mare a sfinţeniei va fi deschisă după întoarcerea Domnului şi după terminarea căii înguste care duce la viaţă în cer. Calea ce sfântă este deci calea restabilirii umane la perfecţiunea pierdută în Eden şi la starea de paradis a pământului.

Am văzut care sunt cele 3 căi despre care vorbeşte Biblia
Calea lată care duce la nimicire sau la moarte
Calea îngustă care duce la viaţă – la nemurire

Calea cea mare care duce la viaţă veşnică pe pământ

 

Întrebări generale

11. De ce calea care duce la pierzare se numeşte lată? Cine merge pe ea?


12. Referitor la calea cea lată, ce înseamnă faptul că duce la nimicire?


13. De ce a doua cale se numeşte îngustă? La ce duce ea? Cine a fost primul care a mers pe ea?


14. Care sunt condiţiile de intrare prin poarta strâmtă şi pe calea îngustă?


15. De ce a treia cale este numită calea cea mare sau “calea sfinţeniei”? Pentru cine este ea şi la ce duce?


16. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor asculta de condiţiile legii divine în timpul Împărăţiei?


17. Care va situaţia pământului, cum vor fi împrejurările când  a treia cale va fi deschisă?


18. Spuneţi ce scriptură sau ce explicaţie v-a plăcut mai mult din acest studiu, şi ce lucruri noi aţi aflat?


19. Aveţi unele întrebări sau lucruri care vi se par că nu sunt în armonie cu scripturile prezentate în această lecţie?

Numele şi prenumele     

Adresa de e-mail
 
             

Vă rugăm să ne scrieţi adresa corectă de e-mail. Dacă nu va fi corectă, nu vă vom putea trimite lecţia următoare